Innowacje na ludzka miarę 2.


Wsparcie w rozwoju mikro innowacji w obszarze włączenia społecznego

1.Cel projektu
Celem projektu jest inkubacja innowacyjnych pomysłów w obszarze włączenia społecznego tak, aby miały możliwie największy potencjał do upowszechnienia. Głównym zadaniem jest zrekrutowanie
w otwartym ogólnopolskim naborze nowatorskich w skali kraju pomysłów na usługi, produkty, rozwiązania, a następnie wsparcie ich autorów w dopracowaniu i rozwinięciu tych  pomysłów oraz przetestowaniu w praktyce dzięki przyznanemu grantowi - pomysłów o największym potencjale,
a w kolejnym kroku upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej.

2.Uczestnicy. Dla kogo?
Ze wsparcia inkubatora mogą korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji
i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne czy inne podmioty zainteresowane tematem włączenia społecznego (np. parafie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) mające pomysły na innowacyjne rozwiązania w temacie szeroko rozumianego włączenia społecznego obejmującego m.in. integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem  lub wykluczonych, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych czy zdrowotnych.

3.Oferta projektu
W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie – funkcjonować będzie inkubator pomysłów, w którym rozwijane i testowane będą oddolne pomysły zgłaszane w otwartych naborach. W ramach 2 cykli inkubacyjnych ok. 100 pomysłów na innowacje otrzyma wsparcie (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w mikroskali. 52 z nich będą mogły otrzymać grant (średnio 40 tys. zł) na przeprowadzenie testowania w wybranej lokalizacji, a 10 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.
Projekt zakłada także działania upowszechniające samą tematykę innowacyjnego podejścia do wyzwań społecznych, w tym:
• tzw. innowacyjne szybkowary i miksery, czyli spotkania wprowadzające w temat poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych;
• otwarte seminaria, spotkania sieciujące, webinary poświęcone różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkania sieciujące dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji
– zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać;
 
4.Okres realizacji: marzec 2020 – wrzesień 2023
 
5.Budżet:
Wartość projektu: 5 199 682,40 zł
Dofinansowanie:   5 199 682,40 zł
 
Parter wiodący:
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Jednostka realizująca projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych – 1 038 092,00 zł
 
6.Kontakt:
Parter wiodący:
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
Maria Lewandowska-Woźniak, e-mail: mlewandowska@stocznia.org.pl, tel. (22) 378 39 73

Gmina Miasta Gdynia:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 33, 81-346 Gdynia
Katarzyna Ziemann, e-mail: k.ziemann@lis.gdynia.pl, tel: (58) 727 39 12
 
Więcej informacji:  www.innowacjespoleczne.org.pl
 
Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2020 12:41 Inne Ksenia Pisera
25.05.2020 12:40 Inne Ksenia Pisera
22.05.2020 16:59 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
22.05.2020 16:56 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
22.05.2020 16:29 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
22.05.2020 16:24 Dodanie informacji Ewa Gozdalik