Otwarty nabór na dodatkowego Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu w ramach projektu Gdynia odNowa.

                                                      OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządzeniem nr 5467/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2016 roku, w oparciu o:

a)     Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 października 2015 r. MIiR/H 2014-2020/8(02)/10/2015,
 
b)     Uchwałę NR XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29  października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 – 2020,
 
c)      art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. j.t z 2020 r. poz. 818 )

ogłasza otwarty nabór na dodatkowego Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu w ramach projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych za rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja.

1.Cel Projektu

Bezpośrednim (głównym) celem Projektu będzie poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji obejmującym zachodnią cześć dzielnicy Witomiono – Radiostacja poprzez zwiększanie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) znajdujących się na różnych etapach rozwoju oraz dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cel bezpośredni zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich (szczegółowych):
·        dalszy rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji obejmujące m.in: warsztaty umiejętności rodzicielskich i wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego;
·        rozwój różnych form działania profilaktycznego w postaci pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt  2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych, w tym: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej;
 
·        rozwój różnych form aktywizacji i animacji będącymi odpowiedzią na wyzwania dzisiejszej rzeczywistości zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

2.Główne założenia, co do planowanych działań

Realizacja Projektu będzie odpowiedzią na wyzwania dotyczące podniesienia aktywności społecznej gdyńskich rodzin, dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ukierunkowanie wsparcia na ich aktywizację społeczną, rozwój kompetencji i kwalifikacji rodzicielskich. W ramach Projektu prowadzone będą działania ukierunkowane na rozwój usług wspierających rodziny w prawidłowym pełnieniu ich funkcji, w tym działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz  działania profilaktyczne w postaci pomocy  w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Jednym z założeń Projektu (zadań dodatkowego Partnera) będzie prowadzenie zintensyfikowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym, czyli grupy społecznej niechętnej do uczestnictwa w działalności pozaszkolnej i poświęcającej niewiele czasu na rozwój swoich zainteresowań.  Zorganizowane formy aktywności dzieci i młodzieży kierują ją w stronę świadomego wybierania pozytywnych relacji społecznych. Dobre relacje młodego pokolenia ze środowiskiem rówieśniczym, własną rodziną i innymi dorosłymi są niezwykle istotne. Dla uzupełnienia wsparcia działaniami grupowego wsparcia zostaną objęci dorośli członkowie rodzin.

3. Adresatami projektu są rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujące w podobszarze rewitalizacji obejmującym zachodnią część dzielnicy Witomino którego granice zostały wyznaczone w Uchwale nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni.

4. Obszar terytorialny, na którym będzie realizowany Projekt to obszar w dzielnicy Witomino określony w Uchwale nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni oraz zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni określonym w Uchwale nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 roku. 

5.Kategorie wskaźników produktu określone do osiągnięcia w ramach Projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie.
6.Kategorie wskaźniku produktu bezpośredniego określone do osiągnięcia w ramach Projektu: 
  •  Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu programu;
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu Programu.
 
7.Oczekiwania wobec dodatkowego Partnera: Partner wiodący oczekuje od kandydata na Partnera przygotowania oferty zawierającej propozycję realizacji zadań/podzadań skierowanych do grupy dzieci i młodzieży oraz  grupowego wsparcia  dorosłych członków  rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie zajęć i/lub animacji umożliwiających uzyskanie i rozwój dobrych relacji młodego pokolenia ze środowiskiem rówieśniczym, własną rodziną i innymi dorosłymi. Zajęcia i/lub animacje powinny wykorzystywać zainteresowania młodych osób zgodnie z wyzwaniami funkcjonującymi w nowoczesnym świecie.
 
8. Wybrany Partner wypracuje spójną koncepcję realizacji działań grupowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ramach Projektu. Szczegółowy podział zadań oraz zakresy obowiązków Lidera oraz Partnera zostaną dookreślone w trakcie aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu. Na etapie realizacji Projektu możliwe jest również zlecanie zadań w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Partner będzie współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań/podzadań określonych w Projekcie.

10. Liczba uczestników oraz wartość Projektu dla dzielnicy Witomino: Liczba uczestników w projekcie określona : 40 (podział 22K/18M); Wartość projektu –  287 975,00 zł
 
11. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2023, a zadania dodatkowego Partnera będą realizowane w okresie od 01.02.2021 do 30.06.2023 r.

12. Organizatorem naboru – w imieniu Gminy Miasta Gdyni – jest Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia tel.: +48 58 727 39 01 e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
Osoba do kontaktu: Beata Prusak, główna specjalistka w Laboratorium Innowacji Społecznych,  koordynatorka projektu, tel.:+48 58 727 39 24 e-mail: b.prusak@lis.gdynia.pl
 


                                                                                                 Dyrektor
                                                                                Laboratorium Innowacji Społecznych
                                                                                                    /-/
                                                                                         Aleksandra Markowska


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Anna Jarosz
Data wytworzenia informacji: 11.12.2020
Data udostępnienia informacji: 11.12.2020