Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. obsługi sekretariatu w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty  ds. obsługi sekretariatu  w Gdyńskim Centrum Zdrowia
Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo).
 Główne obowiązki:

Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej sekretariatu Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia,  w szczególności:
 • prowadzenie terminarza spotkań oraz wsparcie Dyrektora w wykonywaniu bieżacych obowiązków służbowych,
 • nadzór nad terminowym dostarczaniem dokumentów administracyjnych,
 • redagowanie pism zleconych przez Dyrektora,
 • pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach Dyrektora,
 • obsługa klientów oraz gości Dyrektora,
 • protokołowanie spotkań Dyrektora,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji, dokonywanie połączeń z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi,
 • zabezpieczenie obsługi organizacyjno-technicznej  posiedzeń, konferencji i narad zwoływanych przez Dyrektora,
 • obsługa zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednostki.
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 • wykształcenie minimum  średnie,
 • co najmniej 3 letni staż pracy, w tym przynajmniej 1 rok pracy  na stanowisku związanym ze wsparciem  kancelaryjno-biurowym kadry zarządzającej lub prowadzeniem  sekretariatu. 
Wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad udzielania zamówień publicznych, przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność samodzielnego redagowania pism urzędowych,
 • umiejętności dobrej organizacji pracy biura,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego. 
 
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • ukończone kursy z zakresu organizacji pracy, prowadzenia biura,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem. 
Informacja o warunkach pracy:
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania pracowników GCZ.
 Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia w m-cu grudniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv oraz list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy w tym przynajmniej 1 rok pracy  na stanowisku związanym ze wsparciem  kancelaryjno-biurowym kadry zarządzającej lub prowadzeniem  sekretariatu;   świadectwa pracy, zakresy obowiązków,  zaświadczenia lub inne dokumenty.      
 • w przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
Przedłożone kopie dkumentów winny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.
 • Oświadczenie kandydata o: 
      - posiadanym obywatelstwie,
      - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
      - posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
      -  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku  dokonania wyboru, kandydat na w/w stanowisko przed zatrudnieniem jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie "zapytanie o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"),
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych”.
Wszystkie oświadczenia oraz cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy przesłać lub składać do dnia 31 stycznia  2023 roku na adres:
GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
(w budynek Hossa, /II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
z dopiskiem:     
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. obsługi sekretariatu w Gdyńskim Centrum Zdrowia”.

Inne informacje:
• Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
• Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych. 
Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.
- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,
- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
• Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
• w/w stanowisko pracy jest uzależnione od stażu zawodowego i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808316.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Agata Fijałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Fijałkowska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2023
Data udostępnienia informacji: 09.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2023 07:53 Aktualizacja treści Agata Fijałkowska
09.01.2023 07:50 Aktualizacja treści Agata Fijałkowska
09.01.2023 07:44 Aktualizacja treści Agata Fijałkowska
09.01.2023 07:43 Dodanie informacji Agata Fijałkowska