Zastępca Skarbnika Miasta - Naczelnik w Wydziale Dochodów

Gdynia, dnia 19.02.2020r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

ZASTĘPCY SKARBNIKA MIASTA - NACZELNIKA W WYDZIALE DOCHODÓW

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Główne obowiązki:
- wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Urząd roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych;
- pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta w sprawie dotyczących ulg, umorzeń, odroczeń w sferze podatków i opłat należnych gminie w całości a pobieranych przez urzędy skarbowe;
- nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego;
- analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowanie stosownych działań w zakresie ich egzekucji;
- nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i dochodów z mienia gminnego;
- przygotowywanie projektów planów i analiz, w szczególności: wycinka budżetu miasta w zakresie jego dochodów, prognoz wieloletnich dochodów miasta;
- kontrola wypełniania obowiązku prawidłowego uiszczenia podatków i opłat lokalnych;
- prowadzenie księgowości podatkowej i dochodów z mienia gminnego,
- prowadzenie spraw związanych z windykacją dochodów Skarbu Państwa;
- współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami, m. in. z RIO, NIKiem;
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań dotyczących podatków i dochodów z mienia komunalnego Gminy oraz Skarbu Państwa

Warunki pracy:
Wymagany kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie ( kilka lokalizacji Wydziału) i wewnątrz budynku. Miejsce pracy na IV piętrze. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe i ukończone studia podyplomowe ekonomiczne,
- 3 lat stażu pracy,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustaw: ordynacja podatkowa, od podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym i powiatowym, o ochronie danych osobowych, KPA, kodeks cywilny,
- znajomość obsługi MS Office,
- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe i ukończone studia podyplomowe ekonomiczne.
- Kopie dokumentów potwierdzających 3 letni staż pracy ( np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii.
- List motywacyjny oraz życiorys zawodowy.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 13 marca 2020 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „ Zastępca skarbnika Miasta - Naczelnik w Wydziale Dochodów- oferta pracy”
lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668 86 93.

Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
  4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  6. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
  7. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
  8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 19.02.2020
Data udostępnienia informacji: 19.02.2020