PSYCHOLOG SZKOLNY - Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
Al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia
poszukuje osoby na wolne stanowisko pracy Psychologa szkolnego
 
Rodzaj umowy:  umowa o pracę
Wymiar czasu pracy:  pełen etat tj. 22 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie:  01 wrzesień 2020 r.
Wymagania niezbędne:
Zgodnie z § 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych o nauczycieli ( Dz. U. 2019 r. poz. 465) kwalifikacje do zajmowania stanowiska  nauczyciela psychologa posiada osoba, która:
· ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom;
· spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1669) tj. posiada dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r. oraz pracowała w zawodzie co najmniej dwa lata;
· posiada przygotowanie pedagogiczne.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
– zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017 r. poz. 1591) tj.
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci        i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca wykonywana w siedzibie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
2. Rozpoczęcie zatrudnienia: od 01 września 2020 r.
 
Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny.
2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku psychologa szkolnego.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6. Oświadczenie o niekaralności ( w przypadku zatrudnienia wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych z siedzibą pod adresem: 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 14.08.2020 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – psycholog szkolny”. Decyduje data wpływu. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Monika Borkowska
Data wytworzenia informacji: 01.07.2020
Data udostępnienia informacji: 01.07.2020