Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - administrator sieci komputerowej

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
Al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Administratora sieci komputerowej

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pół etatu tj. 20 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: wrzesień 2022 r.

I. Wymagania niezbędne
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie informatyczne wyższe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe  lub wykształcenie informatyczne średnie i minimum 3-letni staż pracy,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Pakiet Office, Internet i środowiska serwerowe)
 2. kreatywność,
 3. odporność na stres,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Obsługa techniczna i konserwacja:
  • monitorów ekranowych
  • sprzętu komputerowego
  • sprzętu audiowizualnego
 2. Administrowanie i obsługa sieci komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia sieci przed:
  • włamaniami z zewnątrz
  • wirusami komputerowymi
 3. Instalacja i deinstalacja oprogramowania.
 4. Konfiguracja sieci, sprzętu oraz oprogramowania.
 5. Archiwizacja programów i danych.
 6. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Gdynia.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
 
IV. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
 2. Rozpoczęcie zatrudnienia: od września 2022 r.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny.
 2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku administratora sieci komputerowej.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych z siedzibą pod adresem: 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 19.08.2022 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – administrator sieci komputerowej”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Małgorzata Grzenkowicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Grzenkowicz
Data wytworzenia informacji: 17.07.2022
Data udostępnienia informacji: 17.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2022 23:39 Aktualizacja treści Małgorzata Grzenkowicz
17.07.2022 23:36 Aktualizacja treści Małgorzata Grzenkowicz
17.07.2022 23:27 Korekta Małgorzata Grzenkowicz
17.07.2022 23:26 Aktualizacja treści Małgorzata Grzenkowicz
17.07.2022 23:23 Dodanie informacji Małgorzata Grzenkowicz