Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza nabór na wolne stanowisko Opiekuna/ki firm

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

Aktualnie do naszego zespołu Działu Rozwoju i Komunikacji poszukujemy:
Opiekuna/ki firm  (od podinspektora do specjalisty)

Twoje zadania:
- kompleksowa obsługa firm aplikujących oraz działających w ramach PPNT Gdynia w zakresie oferty (m.in. powierzchnie, doradztwo, szkolenia, wyjazdy na targi)
- aktywne budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z Parkowiczami
- monitorowanie projektów realizowanych przez parkowe firmy
- współpraca z ekspertami z Rady Naukowej w zakresie projektów/firm
- rozwój oferty miękkiego wsparcia dla firm
- współpraca z pozostałymi działami PPNT Gdynia
- dodatkowo: współpraca z zewnętrznymi firmami i instytucjami, delegacje służbowe, prowadzenie prezentacji (w tym w jęz. angielskim) i spotkań, monitoring i analiza działań konkurencji, rozwój wiedzy w zakresie innowacji i branży startupowej, udział w szkoleniach/konferencjach, przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Czego oczekujemy?
- komunikatywności, umiejętności budowania relacji, otwartości i energii
- samodzielności, świetnego zorganizowania i inicjatywy
- dokładności i terminowości
- umiejętności pracy w zespole oraz szybkiego uczenia się
- min. 2-letniego doświadczenia, w tym w zakresie obsługi klienta (wymagane)
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie (wymagane)
- znajomość środowiska startupowego i ekosystemów innowacji będzie dużym plusem
- znajomości pakietu MS Office

Co dajemy w zamian?
- ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce
- przyjazną atmosferę
- umowę o pracę, na cały etat
- dofinansowanie do karty Multisport
- możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
- nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

Dokumenty (CV) prosimy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacje@ppnt.pl do dnia 23.04.2021 r.
Wiadomość prosimy zatytułować „opiekun/ka firm”.

W składanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”
Dodatkowe informacje nt. tej rekrutacji: k.czapiewska@ppnt.pl
Dodatkowe dokumenty, które wymagane będą w procesie rekrutacji od osób zaproszonych do kolejnego etapu:
• Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
• Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
• W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
2.2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1. trwania rekrutacji,
3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Ewa Liniewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Liniewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2021 10:49 Dodanie informacji Ewa Liniewska