Opiekun w Żłobku "Koniczynka" Witomino

Dyrektor Żłobka "Koniczynka" w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w Żłobku

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godzin tygodniowo) 
Warunki pracy: Miejsce pracy znajduje się w budynku Żłobka na Witominie przy ul. Uczniowskiej 2. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku jak również wychodzenia na zewnątrz podczas zabaw z dziećmi w ogrodzie.
Główne obowiązki:
1. opieka nad dziećmi oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w Żłobku,
2. opracowywanie i realizacja programu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w oparciu o potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci,
3. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dzieci,
4. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz należytych warunków sanitarno – higienicznych,
5. wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania,
6. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka,
7. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
8. rozwijanie współpracy w zespole Żłobka,
9. rozwijanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami,
10. dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych.
Wymagania niezbędne:
• Opiekunem w Żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:
- pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
- która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
• Opiekunem w Żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenia średnie oraz:
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierownictwem opiekuna w żłobku.
• Ponadto opiekunem w Żłobku może być tylko osoba, która:
- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Wymagania dodatkowe:
-
aktualne badania sanitarno - epidmiologiczne,
- bardzo dobry kontakt z dziećmi,
- chęć do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji,
- odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, elastyczność, cierpliwość,
- motywacja do pracy,
- umiejętność pracy w grupie,
- umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
- zdolności organizacyjne,
- mile widziane – podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys ze zdjęciem opatrzony podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych, zaświadczenie o zatrudnieniu),
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
UWAGA! Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
• podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
• poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Żłobku "Koniczynka" ul. Uczniowska 2, 81-647 Gdynia w terminie do 15 czerwca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 z dopiskiem „Oferta na stanowisko Opiekuna w Żłobku Koniczynka” lub na adres mailowy Żłobka: biuro@zlobekkoniczynka.pl
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Oferty, które wpłyną do Żłobka niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2020 11:07 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
28.05.2020 11:06 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
29.10.2019 15:16 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
02.11.2018 11:49 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.08.2018 13:40 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
31.01.2018 23:04 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 23:08 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 22:53 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 22:51 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 22:42 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 22:39 Dodanie informacji Agnieszka Welfle-Pobłocka