Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. Administracji Lokali w Pionie Eksploatacyjnym

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór wolne stanowisko
Specjalisty ds. Administracji Lokali w Pionie Eksploatacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Gugo Kolłątaja 1.
 
Główne obowiązki Specjalisty ds. Administracji Lokali:
- zawieranie i zmiana umów najmu lokali administrowanych przez jednostkę;
- przejmowanie i przekazywanie najemcom / dzierżawcom lokali i nieruchomości;
- kontrola przestrzegania zgodności użytkowania z warunkami zawartymi w umowie;
- monitoring terenowy (objazd, wizytacje, wywiad, inspekcje terenowe) budynków, lokali i terenów na przydzielonym do administrowania terenie;
- uczestniczenie w eksmisjach;
- przygotowanie w porozumieniu z organem prowadzącym spraw w celu wszczęcia postępowania sądowego o opróżnienie lokalu lub nieruchomości;
- załatwianie skarg i wystąpień użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości w zakresie zadań merytorycznych realizowanych przez komórkę organizacyjną;
- administrowanie pozostającymi w zarządzie nieruchomościami Skarbu Państwa, nieruchomościami prywatnymi i współwłasnymi;
- współpraca z komórkami organizacyjnymi organu prowadzącego w prowadzonych przez nich sprawach związanych ze sprzedażą udziałów Gminy w zarządzanych nieruchomościach i postępowaniach sądowych ich dotyczących;
- prowadzenie kontroli właścicielskiej w nieruchomościach z udziałem Gminy zarządzanych przez współwłaścicieli, analizowanie i opiniowanie sprawozdań zarządców sądowych,
- przekazywanie nieruchomości prywatnych pozostających aktualnie w zarządzie ich właścicielom;
- przygotowywanie dokumentacji do prowadzonych przez jednostkę spraw w zakresie zarządu sądowego.
- aktualizacja ewidencji zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
- współpraca z zarządcami i zarządami wspólnot mieszkaniowych
- nadzór nad utrzymaniem i zagospodarowaniem nieruchomości gruntowych oraz placów zabaw
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości administrowanych budynków i terenów
- podejmowanie działań przeciwdziałających dewastacjom i próbom nielegalnego zajęcia zasobu lokalowego
- kontrola stanu ogólnego i sanitarno-porządkowego administrowanych nieruchomości
- bieżące prowadzenie i uzupełnianie teczek lokali oraz budynków
- udostępnianie zgromadzonej dokumentacji na potrzeby komórek organizacyjnych lub innych uprawnionych instytucji za pokwitowaniem;
- przygotowanie bieżących analiz, sprawozdań i informacji w zakresie eksploatacji zasobu na potrzeby jednostki;
- zapewnienie ogólnej obsługi mieszkańców i najemców.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie i minimum 3 letni staż pracy i/lub wykształcenie wyższe i minimum 2 letni staż pracy;
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o własności lokali, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi, sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel).

Wymagania pożądane:
ogólne i stanowiskowe: staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność. Prawo jazdy kategorii B.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą oraz teren Gminy Miasta Gdynia;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.05.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Administracji Lokali - oferta pracy”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Gdynia, dnia 18.05.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2020
Data udostępnienia informacji: 18.05.2020