Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32a


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego
 
w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32
 
 
 
Wymiar etatu: 1,0 – umowa na zastępstwo
 
Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: Do naboru może przystąpić osoba z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
1.  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub
3. dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie*
* UWAGA: TREŚĆ PRZEPISU art. 116 ust. 1 pkt 3 należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a. Przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 01 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 grudnia 2013r.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a)      informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
b)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c)      potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać pod adresem:
 
MOPS Gdynia Dział Kadr ul. Grabowo 2

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32 pod numerem telefonu:  780-062-722
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
 
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3)      Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5)      Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
7)      Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9)      Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
10)  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Kroplewska
Data wytworzenia informacji: 03.08.2022
Data udostępnienia informacji: 03.08.2022