Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32 A


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku fizjoterapeuty
w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32

Wymiar etatu: 1,0

Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego/ukraińskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
b) potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

Dokumenty należy składać lub przesyłać pod adresem:
MOPS Gdynia Dział Kadr ul. Grabowo 2

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32 pod numerem telefonu:  tel.: 58 625 39 01 bądź mailowo:
e-mail: gowb32a@mopsgdynia.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email:iod@mopsgdynia.pl.

3.Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5.W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych). 

6.Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.

8.Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10.Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Kroplewska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2022
Data udostępnienia informacji: 14.09.2022