Ogłoszenie o naborze do Centrum Designu Gdynia w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym i kreatywnym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, projektantów.
Centrum Designu to dział PPNT Gdynia, którego zadaniem jest integrowanie i wspieranie środowiska kreatywnego w regionie. Organizujemy cykliczne wydarzenia z zakresu projektowania, nowych technologii oraz rozwoju miast. Działania kierujemy zarówno do projektantów, przedsiębiorców, jak i entuzjastów twórczego działania. Naszymi czołowymi projektami są festiwal Gdynia Design Days oraz wydarzenie Design talks Business.
Jesteśmy zaangażowani w inicjatywę New European Bauhaus oraz międzynarodowe organizacje: Design for All Europe: EIDD, The Bureau of European Design Associations: BEDA i World Design Weeks.
 
 
Specjalista_ka ds. komunikacji i marketingu
(od inspektora do specjalisty)

Twoje zadania:
 
·        kreowanie wizerunku instytucji oraz realizacja strategii promocji i rozwoju
·        prowadzenie bieżących działań promocyjnych obejmujących obsługę social media i PR
·        planowanie działań promocyjnych, tworzenie tekstów i redakcja treści w tym treści na social media (w tym w języku angielskim)
·        współpraca z grafikami i wykonawcami zewnętrznymi
·        rozwój oferty PPNT Gdynia | Centrum Designu
·        współpraca z partnerami i patronami medialnymi PPNT Gdynia | Centrum Designu
·        przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów i raportów.
 
Zadania dodatkowe:
·        wystąpienia publiczne (w tym w języku angielskim);
·        delegacje służbowe;
·        rozwój wiedzy w zakresie trendów i zapotrzebowania branży kreatywnej;
·        przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych;
 
Czego oczekujemy?
·        bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
·        umiejętne posługiwanie się poprawną polszczyzną,
·        umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim,
·        umiejętność redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, w tym w języku angielskim
znajomość kanałów i narzędzi Social Media (m. in. Facebook, Instagram, Youtube),
podstawowe umiejętności obsługi stron www,
·        komunikatywności, umiejętności budowania relacji, otwartości i energii;
·        umiejętności analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków z zadań;
·        samodzielności, świetnego zorganizowania i inicjatywy;
·        dokładności i terminowości;
·        umiejętności pracy w zespole;
·        umiejętności pracy pod presją czasu i szybkiego reagowania na zmieniające się uwarunkowania;
·        umiejętność budowania dobrych relacji z zespołem jak i partnerami wydarzeń;
·        bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie (wymagane);
·        znajomości branży kreatywnej i trendów;
·        znajomości pakietu MS Office;
·        nieposzlakowana opinia,
·        zdolności organizatorskie,
 
Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie i wiedza z zakresu branży kreatywnej (wzornictwo przemysłowe, metodologia design thinking, grafika, architektura) oraz umiejętność prowadzenia prezentacji obejmujących przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu działań w branży kreatywnej. Doświadczenie w realizacji działań w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
 
Co dajemy w zamian?
·        ciekawą pracę w branży kreatywnej w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce;
·        możliwość współtworzenia największego festiwalu designu w Polsce;
·        możliwość poznania osób związanych z designem z całego świata;
·        możliwość rozwoju swoich kompetencji;
·        przyjazną atmosferę;
·        umowę o pracę, na cały etat;
·        dofinansowanie do karty Multisport;
·        możliwość  bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych;
·        nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo
 
 
Dokumenty (CV) prosimy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacje@ppnt.pl do dnia 31.01.2022 r.
Wiadomość prosimy zatytułować „Specjalista_ka ds. komunikacji i marketingu”.
 
W składanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park  Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy   al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”
 
Dodatkowe informacje nt. tej rekrutacji: j.przywara@ppnt.pl
 
Dodatkowe dokumenty, które wymagane będą w procesie rekrutacji od osób zaproszonych do kolejnego etapu:
·             Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
·             Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
·             Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
·             Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
·             Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
·             W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Karny"     
                    
Obowiązek informacyjny:
1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
2.      Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1.    w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
2.2.    w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
3.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1.    trwania rekrutacji,
3.2.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3.3.    odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4.    do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4.      Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
5.      Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.      Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8.      Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.      Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
10.   W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Barbara Faczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2022
Data udostępnienia informacji: 13.01.2022