Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza nabór od Młodszego Specjalisty do Specjalisty, Dział Wydarzeń i Programów Naukowych

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko:
od Młodszego Specjalisty do Specjalisty, Dział Wydarzeń i Programów Naukowych
 
Wymiar etatu: pełen etat

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (w systemie równoważnym) w cenionej i rozwijającej się instytucji
 • pracę w kreatywnym, multidyscyplinarnym zespole
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia, konferencje, współprace naukowe i biznesowe)
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • benefity pracownicze, m.in.: dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, bony podarunkowe, nagrody uznaniowe.
Główne obowiązki:

 • współpraca ze środowiskiem naukowym, w szczególności z uczelniami oraz organizacjami studenckimi, budowanie i utrzymywanie sieci kontaktów
 • realizacja projektów i programów naukowych i popularnonaukowych we współpracy ze środowiskiem edukacyjnym, kulturowym i naukowym w Polsce i w Europie
 • nadzór merytoryczny nad organizacją i koordynacją naukowych wydarzeń (np. pokazy naukowe, warsztaty, konferencje) w CNE poza centrum (np. pikniki i festiwale nauki)
 • współpraca z innymi działami CNE w zakresie realizacji wspólnych projektów i działalności bieżącej
 • przygotowanie zamówień publicznych i umów na potrzeby jednostki, w tym zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji działań.
Wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu STEM)

Wymagania niezbędne:

 • zainteresowanie naukami ścisłymi, przyrodniczymi, inżynieryjno-technicznym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie
 • samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów o charakterze popularnonaukowym
 • dobra organizacja pracy, umiejętności pracy pod presją czasu.
 
Mile widziane:
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych
 • znajomość specyfiki działania centrów nauki i/lub muzeów techniki
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, oświaty lub podmiotach o podobnym do Centrum Nauki Experyment profilu działalności, w zakresie m.in. wystawiennictwa, popularyzacji nauki.
 
Wymagane dokumenty:

- CV

Składanie dokumentów:

Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki Experyment w Gdyni oferta pracy- Specjalista Dział Wydarzeń i Programów Naukowych” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 26 czerwca 2023 r. Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 
 
Dane osobowe
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, biuro@experyment.gdynia.pl (dalej: CNE).
Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych osobowych CNE:
iod@experyment.gdynia.pl
58 72 73 985, +48 500 472 830.
 
2. Zakres danych i cele ich przetwarzania
Zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, określa
art. 221 § 1 Kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców,
data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowe dane, poza wymienionymi powyżej, kandydat podaje dobrowolnie,
z własnej inicjatywy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji,
dodatkowo dane wybranych kandydatów będą przetwarzane dalej na potrzeby:
b) zawarcia umowy,
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.
 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”:
a) dla celów określonych w pkt. 2 lit. a i b– podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit b RODO  – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b) dla celów określonych w pkt. 2 lit c – podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zapisami prawa;
c) jeśli w złożonym CV znajdą się dane dodatkowe – podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj.  zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zamieszczenie tych danych.
Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres:  rekrutacja@experyment.gdynia.pl lub iod@experyment.gdynia.pl.
Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne
z przepisami, także po jej wycofaniu.
 
4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 lit. a, b i c
jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału w rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
· podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej
(serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
· podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
· organom państwowym, instytucjom prawnie umocowanym
w uzasadnionych okolicznościach.
 
6. Przekazywanie danych
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 
7. Okres przechowywania danych
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.
 
8. Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje jej też prawo do przenoszenia danych.
 
9. Automatyczne podejmowanie decyzji
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
 
10. Skarga
Każdej osobie która uzna,  że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia  skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Osińska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2023
Data udostępnienia informacji: 24.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2023 13:40 Dodanie informacji Małgorzata Osińska