Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni Orłowie poszukuje nauczyciela praktycznej nauki zawodu na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik reklamy.

Wymagania: 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu określa  § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). Osoba ta posiada :
-  kwalifikacje określone w tj.
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
- posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
- posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.

Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca wykonywana w siedzibie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
2. Rozpoczęcie zatrudnienia: od 01 września 2020 r.
 
Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny.
2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku nauczyciela.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6. Oświadczenie o niekaralności ( w przypadku zatrudnienia wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych z siedzibą pod adresem: 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 14.08.2020 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – nauczyciel praktycznej nauki zawodu”. Decyduje data wpływu. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Monika Borkowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Borkowska
Data wytworzenia informacji: 01.07.2020
Data udostępnienia informacji: 01.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2020 10:32 Aktualizacja treści Monika Borkowska
01.07.2020 10:31 Dodanie informacji Monika Borkowska