Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. księgowości

Gdynia, dnia 25.03.2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni , 81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. księgowości.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu luty 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy - ½ etatu tj. 20 godzin tygodniowo

I. a) Warunki niezbędne przystąpienia do naboru i związane ze stanowiskiem:

1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy ,
5. posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 3 letni staż pracy

b) wymagania dodatkowe
1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości , Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych,
3. znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
4. biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
5. biegła znajomość programów: Płace, Zlecone, Przelewy, Rozrachunki- linii Progman firmy Wolters Kluwer, programu Płatnik,
6. dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
7. samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
8. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi ,
9. wysoka kultura osobista.

II. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. księgowości:

1. Obsługa programów linii Progman firmy Wolters Kluwer przeznaczonych dla jednostek budżetowych: Płace, Zlecone, Przelewy, Rozrachunki, obsługa programu Płatnik.
2. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
3. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników.
4. Sporządzanie list płac.
5. Prowadzenie prawidłowych i terminowych rozliczeń z ZUS i US.
6. Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz SIO z zakresu zajmowanego stanowiska.
7. Prowadzenie rejestru VAT.
8. Wystawianie faktur.
9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz innych dokumentów dotyczących podatku VAT.

III. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni.

IV. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać wymagane dokumenty:

1. uzasadnienie przystąpienia do naboru (list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach lub sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 09.04.2020r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 58 6240974.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości’’. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia i na tablicy ogłoszeń Szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Ostałowska
Wprowadził informację: Mirosław Czudowski
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 25.03.2020
Data udostępnienia informacji: 25.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2020 22:06 Aktualizacja treści Mirosław Czudowski
25.03.2020 22:06 Dodanie informacji Mirosław Czudowski