Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko: sprzątaczka / sprzątacz (na zastępstwo)

Nabór na wolne stanowisko: sprzątaczka / sprzątacz (na zastępstwo)
Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego  w Gdyni, ul. Orłowska 57, ogłasza nabór na wolne stanowisko: sprzątaczka / sprzątacz
 
I. Określenie stanowiska
   sprzątaczka / sprzątacz  -  1,0 etatu
 
II. Wymagania konieczne
1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
3. nieposzlakowana opinia
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
5. wykształcenie co najmniej  podstawowe
 
III. Wymagania dodatkowe
1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy
2. mile widziane doświadczenie w pracy
3. dobra kondycja fizyczna
4. dokładność, obowiązkowość, sumienność, samodzielność
 
IV. Zakres obowiązków      
1. codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych i korytarzy,
2. dbanie o powierzone urządzenia i narzędzia
3. wykonywanie innych czynności i prac wynikających z bieżących potrzeb związanych ze stanowiskiem pracy
V. Warunki pracy
1. warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania pracowników IX LO
2. wymiar czasu pracy: 1,0 etatu, tj. 40 godzin tygodniowo
3. umowa o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia
4. miejsce wykonywania pracy Gdynia, ul. Orłowska 57 . Budynek jednopiętrowy bez windy.
  
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. życiorys zawodowy i list motywacyjny
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy
4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2019r. poz. 1282) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Dokumenty należy składać w terminie do 08.03.2024 r. osobiście w sekretariacie  IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Orłowska 57, w godz. 8.00-15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko sprzątaczka / sprzątacz”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
 
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez IX Liceum Ogólnokształcące przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 661 43 63 w godz. 8.00 do 15.00.
 
Dokumenty do pobrania:
- oświadczenie kandydata do pracy
- klauzula dla kandydata do pracy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesława Krysztofowicz
Wprowadził informację: Mirosław Wójtowicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 28.02.2024
Data udostępnienia informacji: 29.02.2024
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2024 11:34 Aktualizacja treści Mirosław Wójtowicz