nabór na stanowisko: zastępcy kierownika w Zespole ds. Mieszkalnictwa Wspieranego MOPS Gdynia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
przy ul. Grabowo 2

ogłasza nabór na stanowisko: zastępcy kierownika w Zespole ds. Mieszkalnictwa Wspieranego

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu maju 2021 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
Liczba etatów: 1,0

Główne obowiązki:
1. Zastępowanie kierownika w czasie jego nieobecności w zarządzaniu Zespołem ds. Mieszkalnictwa Wspieranego w szczególności zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspieranych i chronionych zgodnie z wymogami prawnymi i obowiązującymi unormowaniami MOPS, w oparciu o roczne plany działania.
2. Zastępowanie kierownika w kierowaniu zespołem pracowniczym oraz wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do zatrudnionych pracowników.
3. Diagnozowanie sytuacji osób, którzy ubiegają się o miejsce w mieszkaniach wspieranych i chronionych.
4. Koordynowanie realizacji założeń Indywidualnych Planów Wspierająco-Rehabilitacyjnych oraz Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców.
5. Współpraca z pracownikami MOPS, osobami z otoczenia mieszkańców: rodzinami, pracownikami ośrodków wsparcia dziennego, ośrodkami służby zdrowia opieki podstawowej i specjalistycznej.
6. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
7. Bieżąca współpraca z jednostkami gdyńskiego systemu pomocy społecznej, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a także w ramach lokalnych koalicji i partnerstw w celu realizacji zadań statutowych ośrodka wsparcia.

Zakres obowiązków dodatkowych:
1. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
2. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez kierownika.

Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe magisterskie,
d) staż pracy oraz praktyka zawodowa: minimum 4-letni ogólny staż pracy zawodowej w ramach umowy o pracę w jednostkach realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub osób zależnych potwierdzony świadectwami pracy bądź zaświadczeniami.
e) wymagana wiedza specjalistyczna:
- wiedza z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- wiedza z zakresu rozporządzenia MRPiPS w sprawie mieszkań chronionych,
- wiedza dotycząca funkcjonującego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w
szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Gdynia.
f) Obsługa pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe:
Studia podyplomowe lub szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy
Predyspozycje osobowościowe:
Sumienność i dokładność, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Warunki pracy:
• praca wykonywana w siedzibie Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego przy ul. Wójta Radtkego 53/7 oraz w mieszkaniach wspieranych i chronionych zlokalizowanych na terenie Gdyni,
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8 godzin, w tym praca administracyjno-biurowa (przy komputerze powyżej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) oraz praca terapeutyczna z mieszkańcami.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy (kopie świadectw pracy lub zaświadczenia),
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 23.06.2021 r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, pokój 4
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w Zespole ds. Mieszkalnictwa Wspieranego”

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20 wew. 32.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni
(do celów rekrutacyjnych)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODOtj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5) Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
7) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 10.06.2021