Nabór na stanowisko Specjalista ds. Kadr w Zarządzie Drog i Zieleni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
 
SPECJALISTA DS. KADR – 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
Prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in:
·       kompleksowa dokumentacja związana z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązywaniem umów o pracę,
·       prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,
·       archiwizowanie dokumentacji pracowniczej osób zwolnionych,
·       prowadzenie i kontrola ewidencji czasu pracy,
·       rozliczanie czasu pracy kierowców,
·       prowadzenie oraz nadzór nad sprawami związanymi z rozliczaniem nieobecności,
·       wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz nadzór nad ich terminowością,
·       przygotowywanie i przekazywanie do działu płac dokumentacji bazowej niezbędnej do naliczania wynagrodzeń
·       wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i udzielanie informacji w sprawach pracowniczych,
·       sporządzanie zestawień, raportów i sprawozdań do GUS.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne
i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 761 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
·  wykształcenie wyższe preferowane administracja lub prawo oraz podyplomowe z tematyki prawa pracy np. prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi lub inne,
·  min. 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
· pożądany staż pracy w jednostkach samorządowych.

Wymagania niezbędne:
·  znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
· praktyczna znajomość Kodeksu Pracy, innych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
· obywatelstwo polskie,
· niekaralność.
 
Wymagania dodatkowe:
· nieposzlakowana opinia,
· dobry stan zdrowia,
· umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy,
· wysoka kultura osobista,
· komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
· sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
· utrzymywanie porządku w dokumentach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·    pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  12.06.2020 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „SPECJALISTA DS. KADR
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach
tel. 58 761 20 16.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: Specjalista ds. kadr
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4)    po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Byczkowska
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 20.05.2020
Data udostępnienia informacji: 20.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 12:30 Dodanie informacji Mariola Janczak