Nabór na stanowisko INSPEKTOR DO SPRAW PŁAC

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GDYNI MIESZCZĄCE SIĘ PRZY ULICY FILOMATÓW 2 W GDYNI ZATRUDNI.

Stanowisko
: INSPEKTOR DO SPRAW PŁAC

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)


Wymagania konieczne:

- zdolności do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie średnie i minimum 4 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 2 letni staż pracy, preferowane wykształcenie ekonomiczne
- znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel) i obsługi urządzeń biurowych.

Główne obowiązki:

- bieżące śledzenie przepisów w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń i zasiłków,
- prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie płacowo-księgowym (wynagrodzenia, umowy zlecenia, świadczenia ZUS),
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługa programu Płatnik,
- sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników, informacji o wynagrodzeniu pracowników odchodzących na emerytury i renty na drukach ZUS Rp-7,
- przygotowywanie i sporządzanie list płac poborów zasadniczych, godzin ponadwymiarowych, premii, nagród i innych wypłat pracowniczych,
- terminowe dokonywanie przelewów,
- obsługa programu Progman Płace, Zlecone,
- obsługa Programu 300+ i 500+,
- prowadzenie dokumentacji alimentacyjnej wychowanków,
- dekretacja dowodów księgowych i ich przygotowanie do księgowania,
- sprawozdania wynikające z zakresu obowiązków, w tym dotyczące wychowanków,
- przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i dyscypliny pracy,
- przestrzegania przepisów BHP,
- z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnnej, karnej i cywilnej.

Wymagania pożądane:

- sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny

PROSZĘ O PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES
sekretariat@gdyniacapow.pl

Termin składania dokumentów do 31 maja 2020r.

Inne Informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych"
*w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie "Zapytania o udzielenie informacji o osobie Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

KLAUZULA INFORMACYJNA

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni, ul. Filomatów 2, 81-242 Gdynia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni, ul. Filomatów 2, 81-242 Gdynia

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail: iod.gdynia@gmail.com.

3. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

a. art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), b. Kodeks pracy, c. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i sporządzonej na ich podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni, ul. Filomatów 2, 81-242 Gdynia, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - cofnęła Pani / cofnął Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy była to jedyna przesłanka przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, potrzebuje ich Pani / Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń swoich roszczeń, - wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

6. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Remigiusz Walędziak
Ostatnio zmodyfikował: Remigiusz Walędziak
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 27.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2020 14:47 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
05.03.2020 11:25 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
05.03.2020 11:22 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
11.02.2020 08:19 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
27.01.2020 14:31 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
18.11.2019 08:28 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
13.11.2019 12:38 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
13.11.2019 12:06 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
30.09.2019 14:48 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
20.05.2019 14:52 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
20.05.2019 12:50 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
20.05.2019 12:48 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
20.05.2019 12:21 Dodanie informacji Remigiusz Walędziak