Nabór na stanowisko psychologa szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21, ogłasza nabór na stanowisko psychologa szkolnego.
 
Rodzaj umowy – umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.
Wymiar etatu:  pełny etat (pensum22/22).
Praca oferowana od 14.10.2021r.
 
Osoba do kontaktu: Dyrektor Judyta Śliwińska, tel. kontaktowy 58/ 625 57 09.

                                                        Klauzula informacyjna
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5
    w Gdyni, adres do korespondencji: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5, ul. Porębskiego 21,
    81-185j Gdynia, e-mail: sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w         
    zakresie  wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres     
    uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora.
6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
    w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o     
    pracę z wybranym kandydatem.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
    -       dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    -       prawo ich sprostowania,
    -       prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
    -       wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane 
    przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
    Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Gdynia,……………………………                                                  ……………………………

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Judyta Śliwińska
Wprowadził informację: Albert Adamiec
Ostatnio zmodyfikował: Albert Adamiec
Data wytworzenia informacji: 13.10.2021
Data udostępnienia informacji: 13.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2021 12:06 Aktualizacja treści Albert Adamiec
13.10.2021 19:42 Dodanie informacji Albert Adamiec