Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego - Przedszkole nr 25 w Gdyni


Dyrektor Przedszkola Nr 25 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (cały etat)
Miejsce pracy: Przedszkole nr 25, ul. Augustyna Necla 14, 81-377 Gdynia
Wymiar zatrudnienia: umowa o pracę
2. Wymagania
Kandydat ubiegający się pracę na ww. stanowisku:
• Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub uzupełnia kwalifikacje
• Posiada obywatelstwo polskie.
• Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Ponadto:
• Jest odpowiedzialny, kreatywny, dyspozycyjny, sumienny.
• Przestrzega podstawowych zasad moralnych, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej. 
• Potrafi pracować w zespole.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 31.10.2023r. na adres e-mail: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl  lub osobiste/pocztowe dostarczenie dokumentów na adres:
Przedszkole nr 25 
ul. Augustyna Necla 14
81 – 377 Gdynia
Tel: 699909 234
z dopiskiem: Nabór na stanowisko nauczyciela
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
 
Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
na stanowisko pracownika pedagogicznego
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 25 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Augustyna Necla 14, 81-377 Gdynia, e-mail: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl
2.    Inspektorem               ochrony               danych               jest               Grzegorz  Sarniak,       e-
mail: edu.iod@gdynia.pl
3.      Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
5.      Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 8 a i 8 b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
6.      Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę
7.      Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
8.      Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.      Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
10.  Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
11.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
12.  Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo ich sprostowania,
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
13. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
 
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie ….… na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 
Gdynia,……………………………                                                                                     …………………………….
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 31.07.2023
Data udostępnienia informacji: 31.07.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2023 00:17 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
01.09.2023 00:16 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
31.07.2023 13:46 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
23.09.2022 09:38 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
23.09.2022 09:26 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
01.08.2022 10:56 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
01.08.2022 10:42 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
01.08.2022 10:42 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
19.05.2022 23:03 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
16.03.2022 18:48 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
11.01.2022 22:30 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
02.01.2022 23:10 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
03.12.2021 10:44 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
12.11.2021 13:07 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
01.10.2021 09:11 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
01.09.2021 19:32 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
08.08.2021 18:03 Korekta Aneta Pasieka
08.08.2021 17:56 Korekta Aneta Pasieka
23.07.2021 22:48 Korekta Aneta Pasieka
02.07.2021 08:15 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
02.07.2021 08:07 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
02.07.2021 08:07 Dodanie informacji Aneta Pasieka
28.02.2021 21:43 Aktualizacja treści Aneta Pasieka