Nabór na  stanowisko:  Kierownik w  Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy

                                                          Laboratorium Innowacji Społecznych
                       Ogłasza nabór na  stanowisko:  Kierownika w  Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy
 
Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)
 
Warunki pracy:
 • praca w budynku bez windy - na piętrze, przy komputerze;
 • praca stacjonarna w biurze, czas pracy w systemie ośmiogodzinnym;
 • praca umysłowa, wymaga zaangażowania, wiąże się z natężeniem kontaktów z ludźmi;
 • główne miejsce pracy znajdować będzie się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia.
Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl 
 
Czym zajmujemy się w Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy:
Dział jest centralnym miejscem kontaktu z wszystkimi pracownikami LIS. Współtworzy i wdraża wszystkie procesy kadrowe, związane z zatrudnieniem i wdrażaniem do pracy pracowników LIS. Odpowiada min. za proces rekrutacji, adaptacji pracowników, organizację służy przygotowawczej, prowadzenie dokumentacji czasu pracy oraz innej dokumentacji pracowniczej, wypracowywanie i wdrażanie usprawnień mających na celu rozwój instytucji i potencjału pracowniczego.
  
Główne obowiązki:
 • kierowanie pracą kilkusosobowego zespołu, nakierowaną na wdrażanie procesów kadrowych oraz rozwój instytucji i potencjału pracowniczego;
 • wypracowywanie założeń oraz nadzór nad realizacją polityki personalnej w LIS;
 • kompleksowe prowadzenie i nadzorowanie procesów z obszaru HR, w tym rekrutacji i adaptacji pracowników, zarządzania kompetencjami i szkoleniami, wynagradzania, premiowania itp.;
 • nadzór nad wdrażaniem procedur i regulaminów z zakresu prawa pracy i rozwoju kultury organizacyjnej LIS;
 • samodzielna obsługa i opieka nad dedykowanym obszarem w tym m.in: obsługa kadrowa (przygotowywanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i innych dokumentów kadrowych), doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • koordynowanie procesów administracji personalnej oraz administrowanie obiegiem dokumentacji pod względem poprawności i terminowości co do treści i przepisów;
 • zarządzanie procesami rekrutacyjnymi - koordynacja wewnętrznych standardów i procedur HR oraz wsparcie podczas tworzenia i koordynacji regulacji firmy;
 • koordynacja procesów rekrutacyjnych w tym m.in publikacja ogłoszeń, dobór kanałów publikacji, udział w rozmowach z kandydatami;
 • wsparcie kadry zarządzającej i nadzór nad realizacją procesów HR (ocena roczna, rozwój, szkolenia, budowanie zespołów);
 • usprawnianie obecnych oraz budowanie nowych narzędzi, procedur HR;
 • tworzenie oraz prowadzenie baz danych  i projektów z zakresu HR;
 • wdrażanie i adaptacja nowo zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzanie procedur i dokumentacji związanej z odejściem pracowników z firmy;
 • inicjowanie i wdrażanie projektów z zakresu rozwoju pracowników;
 • planowanie i organizacja szkoleń;
 • implementacja rozwiązań zwiększających zaangażowanie pracowników;
 • obsługa pozapłacowych świadczeń pracowniczych;
 • prowadzenie tematu i udoskonalanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w firmie /e.mailing, intranet/ oraz dbałość o komunikację w zarządzanym obszarze;
 • monitorowanie trendów rynkowych i proponowanie nowych rozwiązań w dedykowanym obszarze.
Wykształcenie:
 • wykształcenie wyższe (preferowane: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, psychologia, ekonomia, zarządzanie.
Wymagania niezbędne:
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w obszarze HR (zarówno w zespołach HR wewnętrznych jak i outsourcingowych);
 • doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii HR w organizacji;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, procesów rekrutacji i adaptacji, szkoleń oraz rozwoju;
 • umiejętność tworzenia regulaminów, procedur, wewnętrznych zasad instytucjonalnych/ organizacyjnych;
 • praktyczna wiedza o aktualnych procesach HR, a także narzędziach i metodach pracy nakierowanych na rozwój pracowniczy i rozwój organizacji;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu pracowniczego oraz działaniem w interdyscyplinarnym środowisku;
 • umiejętność planowania i wdrażania procesów nakierowanych na rozwój kultury organizacyjnej;
 • umiejętność samodzielnego określania priorytetów oraz efektywnego zarządzania czasem;
 • bardzo dobre umiejętności mediacyjne, interpersonalne, nawiązywania kontaktów oraz budowania i utrzymywania relacji;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office;
 • pasja do pracy z ludźmi, entuzjazm i otwartość na zmiany;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność;
 • samodzielność w wykonywaniu zadań przy jednoczesnej umiejętności kierowania pracą zespołu/ pracami zespołów interdyscyplinarnych;
 • dobra organizacja, umiejętność zarządzania swoją pracą i ustalania priorytetów;
 • zaangażowanie w powierzone zadania.
Wymagania dodatkowe:
 • studia podyplomowe/ inne udokumentowane formy edukacyjne, nakierowane na rozwijanie zasobów ludzkich, budowanie kultury organizacyjnej, wspieranie rozwoju pracowniczego;
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego;
 • doświadczenie pracy metodą projektową;
 • realizacja własnych, autorskich przedsięwzięć nakierowanych na rozwój zasobów ludzkich, rozwijanie kultury organizacyjnej, wdrażanie usprawnień organizacyjnych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.
W miesiącu kwietniu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
Dokumenty można składać do dnia 14 czerwca 2021r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem - „rekrutacja na stanowisko - Kierownika w  Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl                
Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu i/lub warsztatu rekrutacyjnego
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
 
 *W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
- „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny
- oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
- do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.
** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:
                                                                                                                                                      ADMINISTRATOR DANYCH
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych
z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 
                                                                                                                                                                             KONTAKT
 
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
1)  listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
2)  za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
3)  za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 
Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:
1)  listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
2)  za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
3)  za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 
4.  Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
1)  Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2)  Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl
 
                                                                                                                                                            CEL PRZETWARZANIA
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) rekrutacji
                                                                                                                                                          DALSZE POWIERZENIE
 
Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi
                                                                                                                                                             PODSTAWA PRAWNA
 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO
 
 
                                                                                                                   DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
1) Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.
 
 
                                                                                                                                               PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH
 
Posiada Pani/Pan prawo do:
A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
D) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
F) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
G) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
Nie posiada Pani/Pan prawa do:
A) żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcy
ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
 
                                                                                                                                           AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE
 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
                                                                                                                                                      OKRES PRZECHOWYWANIA
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Towpasz
Data wytworzenia informacji: 04.05.2021
Data udostępnienia informacji: 04.05.2021