Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny

Określenie stanowiska:
 • Pracownik socjalny zatrudniony na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu (40 godzin tygodniowo).
 • Miejsce wykonywania pracy ŚDS Wąsowicza 3 w Gdyni.
 
Warunki pracy:
 • praca w budynku piętrowym z windą;
 
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe, kierunek praca socjalna;
 • co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Rozporządzenia MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 • znajomość problematyki osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zagadnień z zakresu pomocy społecznej;
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami z zespołami otępiennymi;
Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność;
 • cierpliwość;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • zaangażowanie w realizację zadań;
 
Zakres obowiązków:
 • organizowanie procesu przyjęcia uczestników do ŚDS (pozostawanie w kontakcie z uczestnikami i ich rodzinami/opiekunami przed przyjęciem do ŚDS, udzielanie niezbędnych informacji dotyczących pobytu w ŚDS);
 • monitorowanie sytuacji życiowej uczestników;
 • udzielanie pomocy i wsparcia uczestnikom Domu w załatwieniu spraw urzędowych;
 • informowanie o różnych formach pomocy, z których mogą korzystać uczestnicy ŚDS;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpraca z jednostkami MOPS oraz innymi instytucjami i organizacjami;
 • uczestnictwo w zespole terapeutycznym w celu opracowywania i realizowania indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących dla uczestników ŚDS;
 • bieżąca współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację uczestników;
 • współorganizowanie zajęć terapeutycznych, uroczystości okolicznościowych, wyjść kulturalno-rekreacyjnych;
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny/ podanie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje;
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach na adres:
ŚDS Wąsowicza 3, ul. Wąsowicza 3, 81-230 Gdynia
Z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”
do 30 września 2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 622-36-03
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni (81-230) ul.  Wąsowicza 3.
2.       W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@cargdynia.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora
3.       Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na podstawie:
a. art. 6 ust 1 lit a) RODO - tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO - tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego.
5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych) wówczas Państwa dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
6.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe
z siedzibą w Gdyni (81- 265), ul. Grabowo 2 – jednostka Gminy Miasta Gdyni powołana w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej administratora,
7.       Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9.       Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 
Propozycje oświadczeń, które kandydat może zamieścić na swoich dokumentach:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 w Gdyni przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjny/CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Kowalewska
Wprowadził informację: Agnieszka Bielicka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Bielicka
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2020 12:45 Dodanie informacji Agnieszka Bielicka