Gdyńskie Centrum Sportu, poszukuje kandydatów na stanowisko od referenta do inspektora w Dziale Kadr i Płac

Wymiar etatu:

pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Zakres podstawowych czynności:
 • Kompleksowe prowadzenie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy
 • Weryfikacja dostarczanej dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników zakresie: miesięcznych  zestawień przepracowanych godzin  pracy, list obecności,harmonogramy czasu pracy, urlopy,zlecenia pracy w godzinach nocnych itp.
 • Weryfikacja dostarczanej dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników zakresie zlecenia pracy zdalnej , sporządzanie zestawień
 • Wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 • Przygotowywanie dokumentów do comiesięcznych rozliczeń związanych z używaniem  przez pracowników  samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • Współpraca przy weryfikacji dokumentacji dotyczącej czasu pracy ,urlopy, zlecenia pracy w godzinach nocnych itp.
 • Bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • na polecenie przełożonych wykonywanie innych czynności formalnych, administracyjnych i merytorycznych, łączących się bezpośrednio z zadaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną
Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,
 Wymagania niezbędne:
 
 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie wyższe magisterskie, licencjat, preferowane kierunki: z zakresu prawa pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja
 • Minimum rok pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw płacowo-kadrowych,
 • Znajomość obsługi systemu Płatnik,
 • Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego Progman
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia prawa pracy

Wymagania pożądane:
 
Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny , umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność , umiejętność pracy w zespole
Mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30  do dnia  26 lipiec 2021r. z dopiskiem „Od referenta do inspektora w Dziale Kadr i Płac”
 
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
 
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 16.07.2021
Data udostępnienia informacji: 16.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2021 14:37 Aktualizacja treści Marzena Matyka
16.07.2021 14:31 Dodanie informacji Marzena Matyka