DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDYNI

Gdynia, dnia 25 stycznia 2023 r.
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDYNI
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Kołłątaja 8.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%
 
Główne obowiązki dyrektora:
1)       organizowanie pracy i kierowanie bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy, a także reprezentowanie na zewnątrz;
2)       właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;
3)       realizowanie polityki kadrowej;
4)       zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki;
5)       sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
6)       współdziałanie z organami administracji rządowej i organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu PUP.
 
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 - letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 - letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie;
- znajomość obowiązującego prawa w zakresie regulującym działalność PUP, w szczególności: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kpa, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- umiejętności kierownicze i organizatorskie;
- zdolność podejmowania decyzji ;
- znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów na podstawie których działa PUP;
- komunikatywność;
- umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji;
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny).
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe.
- Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o nieposzlakowanej opinii, o braku orzeczenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
- Pisemne opracowanie koncepcji organizacyjnej PUP w Gdyni.
 
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
najpóźniej do dnia 6 lutego 2023 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „DYREKTOR PUP- oferta pracy”
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
Dodatkowe informacje udzielane są uczestnikom konkursu przez pracownika Wydziału Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-91.

 
Klauzula informacyjna dla kandydata
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.                Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
2.        Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@gdynia.pl lub przez operatora pocztowego na adres: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54.
3.                Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1a Kodeksu pracy) oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO (zgoda) – w przypadku przekazania danych szczególnych kategorii (art.22 1b Kodeksu pracy).
4.                Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5.                Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.                Administrator przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
7.                Czas przetwarzania danych osobowych w systemie jest zależny od uzyskanej od Pani/Pana zgody i może wynosić do 12 miesięcy, a w pozostałych przypadkach czas przechowywania dokumentacji wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
8.        Ma Pani/Pan prawo do:
a)       uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora;
b)       żądania sprostowania danych osobowych;
c)       żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
d)      wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim taka zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.                Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Anna Kraszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kraszewska
Data wytworzenia informacji: 25.01.2023
Data udostępnienia informacji: 25.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2023 14:15 Dodanie informacji Anna Kraszewska