Dyrektor ZDiZ w Gdyni, zatrudni pracownika na stanowisko: Konserwator na bazie Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg - 2 etaty


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, zatrudni pracownika na stanowisko:
Konserwator na bazie Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg - 2 etaty

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przeprowadzanie konserwacji oraz przeglądów instalacji technicznych i innych urządzeń technicznych,
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych,
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu,
 • utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i czystości użytkowanych na bazie narzędzi i urządzeń,
 • nadzór nad placami i miejscami składowania materiałów wykorzystywanych przez ZDiZ do prac utrzymaniowych i remontowych infrastruktury miejskiej,
 • prowadzenie ewidencji magazynowej, wydawanie i przyjmowanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań,
 • wykonywanie objazdów terenowych w celu kontroli stacji rowerowych i usuwanie usterek w tym zakresie oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • wykonywanie objazdów terenowych w celu ustalenia faktycznych warunków pogodowych panujących na drogach w rejonie miasta,
 • usuwanie drobnych uszkodzeń nawierzchni dróg, poboczy i chodników, usterek w oznakowaniu stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia oraz zabezpieczanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
 • prowadzenie pojazdów zgodnie ze sztuką i techniką kierowania oraz z prawem o ruchu drogowym,
 • właściwe i rzetelne wykonywanie w powierzonych pojazdach czynności obsługi codziennej zgodnie z zakresem ustalonym w ZDiZ,
 • utrzymanie powierzonego sprzętu transportowego i innego mienia w ciągłej sprawności technicznej i czystości i używanie go wyłącznie do celów służbowych i zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zgłaszanie niezbędnych do wykonania w powierzonym sprzęcie napraw i usterek, terminów przeglądów technicznych i obsług okresowych,
 • przygotowanie pojazdów do realizacji zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania czystości dróg,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem powierzonego sprzętu transportowego,
 • skuteczne realizowanie zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania czystości dróg,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż,
 • przestrzeganie obowiązku noszenia odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony indywidualnej,
 • przeciwdziałanie powstawaniu wszelkiego rodzaju kolizji i szkód oraz wypadków przy pracy i ich ujawnianie,
 • utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy oraz ochrona powierzonego majątku.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:  Praca na terenie baz LiZUD i poza nimi, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia). Bezpieczne warunki pracy. Obiekt biurowy nowy, wyposażony w nowoczesne pomieszczenia socjalne oraz klimatyzację.
Stanowisko pracy: Praca zmianowa. Baza zlokalizowana w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy
 • dofinansowanie do wypoczynku oraz wydarzeń kulturalnych       
 • atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie
 • niezbędne narzędzia pracy
 • parking
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
• preferowane wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu  elektromechanik, mechaniki lub budowlane,
• 1 rok stażu pracy, zdolności manualne,
Wymagania niezbędne:
 • prawo jazy kat. B, (mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. C),
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • dobry stan zdrowia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
 • dobra znajomość topografii miasta Gdyni,
 • silna motywacja, chęć uczestnictwa i osobistego zaangażowania w realizowaniu zadań  i życiu bazy.
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
Wymagania dodatkowe będące dodatkowym atutem

 • ukończony kurs operatora ładowarki teleskopowej ze zmiennym wysięgiem I WJO
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 07.10.2023 pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
z dopiskiem „KONSERWATOR.”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 7612016.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: konserwator
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 07.09.2023
Data udostępnienia informacji: 07.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2023 12:03 Aktualizacja treści Sylwia Osik
11.08.2023 13:15 Aktualizacja treści Henryka Milbrod
10.08.2023 14:25 Aktualizacja treści Henryka Milbrod
14.07.2023 08:54 Aktualizacja treści Sylwia Osik
06.06.2023 09:47 Aktualizacja treści Sylwia Osik
17.05.2023 07:26 Dodanie informacji Sylwia Osik
18.04.2023 13:09 Aktualizacja treści Sylwia Osik
27.03.2023 13:27 Aktualizacja treści Sylwia Osik
16.03.2023 10:54 Aktualizacja treści Sylwia Osik