Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: POMOC ADMINISTRACYJNA / REFERENT / PODINSPEKTOR / INSPEKTOR - 1 etat - na zastępstwo

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
STANOWISKO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE - POMOC ADMINISTRACYJNA / REFERENT / PODINSPEKTOR / INSPEKTOR - 1 etat umowa na zastępstwo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·      obsługa gospodarcza jednostki w zakresie koniecznych usług i materiałów dla jej funkcjonowania – wynajem pomieszczeń, utrzymanie czystości, wyposażenie pomieszczeń, usługi pocztowe,
·      zapewnienie niezbędnych materiałów i usług dla pracowników jednostki – materiały biurowe, wyposażenie indywidualne, prasa i wydawnictwa,
·      monitorowanie potrzeb, przygotowywanie wniosków, umów i zleceń w ww. zakresie bieżącej działalności jednostki,
·      nadzór nad realizacją i rozliczanie umów w powierzonym zakresie,
·      prowadzenie ewidencji i indywidualnych kart wyposażenia pracowników,
·      prowadzenie ewidencji, zamawianie, wydawanie oraz likwidacja pieczątek i pieczęci urzędowych zgodnie przyjętą w zarządzie procedurą,
·      wsparcie w prowadzeniu ewidencji, likwidacji i innych spraw związanych z majątkiem administracyjno-gospodarczym jednostki (meble, wyposażenie pomieszczeń itp.),
·      udział w planowaniu, przygotowywaniu i nadzorze nad realizacją remontów i napraw w pomieszczeniach ZDiZ.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem indwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wóżiem inwalidzkim pomiędzykondyfnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowienich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia).  Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Niezbędne:
·      wykształcenie średnie
·      minimalny staż pracy: 3 lata
·      doświadczenie w pracy zgodnej z głównymi zadaniami w ogłoszeniu: np. obsługa administracyjno-gospodarcza jednostki, gospodarowanie majątkiem (środki trwałe), realizowanie zamówień publicznych
Pożądane:
·      wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse, administracyjne,
·      staż pracy w administracji publicznej, w szczególności samorządowej.
Inne wymagania niezbędne:
·      obywatelstwo polskie,
·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – nie dotyczy w przypadku ubiegania się o stanowisko pomocy administracyjnej,
·      nieposzlakowana opinia,
·      dobry stan zdrowia,
·      uregulowany stosunek do służby wojskowej,
·      ogólna znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO, Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
·      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakiet biurowy Office, Word, Excel
·      umiejętności organizacyjne, samodzielność, dobra organizacja pracy,
·      wysoka kultura osobista,
·      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
·      sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
·      umiejętność analitycznego myślenia
·      umiejętność redagowania pism, posługiwanie się poprawną polszczyzną,
Wymagania dodatkowe:
·      znajomość podstawowych przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości , ustawy o dostępie do informacji publicznej,
·      umiejętność i uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego (prawo jazdy kat. B)
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·      pisemne zgłoszenie (oferta kandydata- list motywacyjny) oraz życiorys zawodowy,
·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje
·      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (nie dotyczy  w przypadku ubiegania się o stanowisko pomocy administracyjnej)
·      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 11.03.2021 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„KONKURS NA STANOWISKO  ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone lub komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ tel. 58 761 20 16.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dodatkowo, ponad zakres określony w ogłoszeniu i wymagany przepisami, dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko:  STANOWISKO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE - POMOC ADMINISTRACYJNA / REFERENT / PODINSPEKTOR / INSPEKTOR
Informacja dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 22.02.2021
Data udostępnienia informacji: 22.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2021 13:06 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos