Dyrektor ZDiZ w Gdyni, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: INSPEKTOR, STARSZY INSPEKTOR – SAMODZ. REF. UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻ. – 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
INSPEKTOR, STARSZY INSPEKTOR –  SAMODZIELNY REFERAT UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH – 1 etat
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1)      współudział  przy sporządzaniu projektów planu remontów dróg i obiektów inżynierskich oraz  pozostałych  zadań Referatu
2)      sporządzanie  aktualizacji planu remontów dróg i obiektów inżynierskich oraz  pozostałych  zadań Referatu
3)      prowadzenie sprawozdawczości z wykonania planu  zadań  Referatu
4)      prowadzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji  planu  z zakresu  utrzymania bieżącego, remontów dróg   i obiektów  inżynierskich oraz  pozostałych  zadań Referatu z podziałem  na  rodzaje robót  i  kategorie dróg
5)      analiza realizacji umów  zawartych na wykonanie  zadań  Referatu
 
Oferujemy:
•      pracę na cały etat w jednostce budżetowej Urzędu Miasta
•      możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
•      zdobycie niezbędnej praktyki do uprawnień budowlanych sanitarnych
•      Dodatki specjalne, 13 pensję, dodatek za wysługę lat pracy, wczasy pod gruszą, kartę FitProfit, ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach, dodatki na dzieci i możliwość pracy zdalnej w trudnych sytuacjach.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)

Miejsce pracy:     Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 671 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie ( miasto Gdynia). . Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·        Wykształcenie wyższe  techniczne: kierunek budownictwo
·        Minimum 3 lata stażu pracy w jednostkach zajmujących się projektami z zakresu budownictwa lub firmach wykonawczych lub projektowych
·        Mile widziane doświadczenie przy ocenie, weryfikacji projektów w ramach zadań budżetu obywatelskiego
 
Wymagania niezbędne:
·   obywatelstwo polskie,
·    nieposzlakowana opinia,
·    dobry stan zdrowia,
·    dobra obsługa komputera,
·    umiejętności organizatorskie,
·    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
·    dobre kontakty interpersonalne,
·    rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania
Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw:
o   ustawa o drogach publicznych,
o   ustawa prawo budowlane,
o   ustawa Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi
o   Znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego
              
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  15.08.2022 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia      z dopiskiem
„KONKURS NA STANOWISKO
 INSPEKTOR, STARSZY INSPEKTOR– SAMODZIELNY REFERAT UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
 Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Kadrach tel. 58 764 4011 lub u Kierownika Działu Inżynierii Transportu ZDiZ tel.: 58 761 2000. Prosimy o dopisanie
na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 05.08.2022
Data udostępnienia informacji: 05.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2022 06:55 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos