DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG I ZELENI ogłasza nabór kandydatów na stanowisko :Kierownika Referatu Zieleni i Małej Architektury 1 etat

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG I ZELENI ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownika Referatu Zieleni i Małej Architektury 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
•      prowadzenie spraw obejmujących bieżącą działalność eksploatacyjną i remontową w zakresie utrzymania zieleni miasta oraz placy zabaw, parków, siłowni zewnętrznych, mola, ławek, pomników, oznakowania miasta, szalet, przystani rybackich.
•      prowadzenie spraw związanych z kierowaniem referatu
       prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami, ich planowaniem i wykonaniem oraz rozliczeniem
•     sporządzanie projektów planów remontów, modernizacji, przebudowy i budowy nowych obiektów
•     organizowanie planów budżetowych
•     udział w przygotowywaniu i prowadzeniu zamówień publicznych, prowadzenie spraw interwencyjnych związanych z zakresem działania referatu, wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDIZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
•    wykształcenie wyższe techniczne, przyrodnicze o kierunku inżynieria lądowa, architektura
      krajobrazu  lub zbliżone               
•    3 lat stażu pracy związanego z inżynierią lub o podobnym charakterze w innej jednostce budżetowej
•    1 rok stażu na samodzielnym stanowisku kierowniczym
•    uprawnienia budowlane branży budowlanej będą dużym atutem
•    umiejętność biegłego posługiwania się komputerem, tworzenia i edycji i dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych (Windows, Office), AutoCad
 
Wymagania niezbędne:
•    obywatelstwo polskie,
•    nieposzlakowana opinia,
•    dobry stan zdrowia,
•    umiejętności organizatorskie,
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
•    sprawne redagowanie tekstów, używanie poprawnej polszczyzny, cierpliwość i sumienność w wykonywaniu obowiązków
•    równowaga i opanowanie w kontaktach interpersonalnych, w tym życzliwość w obsłudze mieszkańców
•    rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących zarządzania infrastrukturą gminną, 

Wymagania dodatkowe:
•    znajomość topografii Gdyni.
•    prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•    pracę na cały etat w jednostce budżetowej Urzędu Miasta
•    możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
•    zdobycie niezbędnej praktyki do uprawnień budowlanych sanitarnych
•    Dodatki specjalne, 13 pensję, dodatek za wysługę lat pracy, wczasy pod gruszą, kartę Fit Profit, ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach, dodatki na dzieci i możliwość pracy zdalnej w trudnych sytuacjach.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14.10.2022r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„KONKURS NA STANOWISKO Kierownika w Referacie Zieleni i Małej Architektury"
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 761 2016 lub u Kierownika Referatu ZDiZ tek: 58 761 20 89.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.l lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko kierownika w Referacie Zieleni i Małej Architektury.
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg
i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4)     po zakończonej rekrutacji (maks, w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone lub na żądanie Pani/Panu zwrócone;
5)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8)     podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 22.09.2022
Data udostępnienia informacji: 22.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2022 13:05 Aktualizacja treści Sylwia Osik
22.09.2022 11:31 Dodanie informacji Sylwia Osik