Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. płac – 0,5 etatu

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. płac – 0,5 etatu
 
 
 
1.Wymiar etatu: 1 x 0,5 etatu (20 godz. tygodniowo)
 
2.Wymagania formalne
1.  Spełnianie wymagań określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia       21 listopada 2008r.(Dz.U. z 2008r.nr 223,poz.1458 z późn.zm.)określonych dla stanowisk urzędniczych.
2.  Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata
 
3. Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
1. Kodeksie pracy
2. Ustawie z dn.21listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
3. Regulaminie wynagradzania na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia zawartego dnia 2 grudnia 1997r. wpisanego do rejestru przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej- Karta rej. Nr U –LXXII z dnia 12.11.1998r.z późniejszymi zmianami- działający na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.(tekst jednolity Dz.U.z 1996r, Nr 67,poz329 z późn.zm.) w sprawie wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych.
 
4. Wymagania
1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, przepisów związanych z rozliczaniem składek zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem składek na podatek dochodowy.
2. Znajomość obsługi programów: SIO, ProgMan  Płace, Płatnik, GUS
3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej
4. Biegła znajomość użytkowania pakietu Office w zakresie Word i Excel
- Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w jednostce oświatowej

5.Zakres
1. Przygotowywanie i naliczanie wszelkich wynagrodzeń oraz rozrachunków wynikających z przepisów prawa pracownikom X LO ( bez względu na charakter zatrudnienia np.: umowy zlecenia, projektów unijnych itp.)                                                                                                           
2. Sumienne i terminowe przygotowywanie i składanie w odpowiednich urzędach                       i instytucjach dokumentacji rozliczeniowej- potrąceń (deklaracje ZUS, podatkowe,  członkowskie, umowy zlecenia i o dzieło, zaświadczenia w tym emerytalno - rentowe)
3. Comiesięczne wypełnianie kart wynagrodzeń,
4  Dokonywanie odpowiednich zmian po otrzymaniu dokumentacji z działu kadr
5 Sporządzanie analiz i statystyki w zakresie dot. wynagrodzeń

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • CV  oraz list motywacyjny
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych              z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko specjalista ds. płac w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni" należy składać w terminie do 29 maja 2020r. osobiście w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni lub listownie na nasz adres:
X Liceum Ogólnokształcące, 81- 384 Gdynia ul. Władysława IV 58
Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 
 8.Informacje o przebiegu naboru:
  •  złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze
  •  osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.
  •  informacje o wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 15.05.2020
Data udostępnienia informacji: 15.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2020 10:13 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka