Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. kadr – 1/1 etat

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. kadr – 1/1 etat

1.Określenie stanowiska: SPECJALISTA DS.KADR w wymiarze 1/1 etatu od 01.07.2020 r.

2.Wymagania formalne
1. Spełnianie wymagań określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz.U. z 2008r.nr 223,poz.1458 z późn.zm.)określonych dla stanowisk urzędniczych.
2. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata

3. Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
1. Kodeksie pracy
2. Ustawie z dn.21listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
3. Regulaminie wynagradzania na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia zawartego dnia 2 grudnia 1997r. wpisanego do rejestru przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej- Karta rej. Nr U – LXXII z dnia 12.11.1998r.z późniejszymi zmianami- działający na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.(tekst jednolity Dz.U.z 1996r, Nr 67,poz329 z późn.zm.) w sprawie wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych.

4. Wymagania
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy ,Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela ,ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, programu kadrowego PROGMAN.
2. Znajomość obsługi programów: SIO, Progman , GUS.
- Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w jednostce oświatowej.

5. Zakres
1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
2. Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem.
3. Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
4 Sporządzanie dokumentów kadrowych do Płatnika.
5 Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO.
6 Aktualizowanie badań lekarskich pracowników.
7.Prowadzenie kasy.
8. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV oraz list motywacyjny.
b) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.
c) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.
d) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą
dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni" należy składać w terminie do 29 maja 2020r. osobiście w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni lub listownie na nasz adres:
X Liceum Ogólnokształcące, 81- 384 Gdynia ul. Władysława IV 58
Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje o przebiegu naboru:
  • złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze
  • osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.
  • informacje o wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 15.05.2020
Data udostępnienia informacji: 15.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2020 10:13 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka