Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog

Określenie stanowiska:

Psycholog zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu (40 godzin tygodniowo).
Miejsce wykonywania pracy ŚDS Wąsowicza 3 w Gdyni.
 
Warunki pracy:
 • Praca w budynku piętrowym z windą.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe – psychologia,
 • co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • znajomość problematyki osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zagadnień z zakresu pomocy społecznej,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z seniorami chorującymi na zespoły otępienne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z grupą, 
Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, skrupulatność,
 • cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • elastyczność, kreatywność i otwartość na zmiany,
 • zaangażowanie w realizację zadań. 
Zakres obowiązków:
 • udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS,
 • bieżące diagnozowanie uczestników,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • praca w zespole terapeutycznym w celu opracowywania i realizowania indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących dla uczestników ŚDS,
 • prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację uczestników,
 • współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników, udzielania wsparcia psychologicznego,
 • współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wyjść  kulturalno- rekreacyjnych, świąt, aktywny udział w tych wydarzeniach.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV,
 • List motywacyjny/ podanie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje;
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach na adres:
 
ŚDS Wąsowicza 3, ul. Wąsowicza 3, 81-230 Gdynia
Z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”
do 08 grudnia 2022r. w godzinach 7:30-15:30

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 622-36-03

Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.       Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3, ul. Wąsowicza 3, 81-230  Gdynia jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor ŚDS Wąsowicza 3.
2.       W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora ŚDS Wąsowicza 3 inspektorem ochrony danych:
1)      e-mail: iod@cargdynia.pl
2)      ŚDS Wąsowicza 3, ul. Wąsowicza 3 , 81-230  Gdynia.
3.       Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. ŚDS Wąsowicza 3 będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4] która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.       Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
1)      Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe, 81- 265 Gdynia, ul. Grabowo 2 – jednostka Gminy Miasta Gdyni powołana w celu zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej
i organizacyjnej administratora;
2)      wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
1.       Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku złożenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w kolejnych naborach prowadzonych przez ŚDS Wąsowicza 3, będą one przetwarzane maksymalnie 9 miesięcy.
2.       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
3.       Mają Państwo prawo do: 
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      sprostowania (poprawienia) swoich danych  – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)      żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym);
4)      ograniczenia przetwarzania danych; 
5)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO;
6)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym  art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. z 2020 r. poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2369);
[2] Art. 221 §1 pkt. 4 – 6 Kp w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony ośób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. Zm.) (dalej RODO). W przypadku danych okreslonych w art. 221§ 1 pkt. 1-3 Kp podstawą jest art 6 ust. 1 lit. C RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Kowalewska
Wprowadził informację: Agnieszka Bielicka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Bielicka
Data wytworzenia informacji: 24.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2022 11:40 Dodanie informacji Agnieszka Bielicka