Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3.

Gdynia, dnia 24.11.2021 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WĄSOWICZA 3.

Jednostka działa w Gdyni, ul. Wąsowicza 3.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w październiku 2021 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%
 
Główne obowiązki dyrektora:
- wykonywanie zadań kierownika jednostki, w tym zarządzanie realizacją statutowych zadań, w szczególności zapewnienie funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy zgodnie z wymogami prawnymi i obowiązującym standardem;
- kierowanie zespołem pracowniczym oraz wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki;
- bieżąca współpraca z Centrum Administracyjno-Rozliczeniowym w zakresie prowadzenia spraw ekonomiczno-administracyjnych i organizacyjnych jednostki;
- współpraca z jednostkami gdyńskiego systemu pomocy społecznej oraz w ramach lokalnych koalicji i partnerstwa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
- reprezentowanie jednostki na zewnątrz.
 
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy, mile widziane: psychologia, pedagogika, pracownik socjalny,
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
- min. półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- min 5 -letni staż pracy, w tym min. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
- mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość przepisów: ustawa o pomocy społecznej i rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, z zakresu ochrony danych osobowych,
- biegła obsługa programów MS Office,
- umiejętności kierownicze i organizatorskie,
- zdolność podejmowania decyzji,
- komunikatywność,
- umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny).
- Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie, staż pracy (np. świadectwa pracy. zaświadczenie o zatrudnieniu).
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe, posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii.
- Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki.
 
Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni – w zakładce Praca.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r.:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „ Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3– oferta pracy”
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
Dodatkowe informacje udzielane są uczestnikom konkursu przez pracownika Wydziału Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (58) 668-86-93.

ZARZĄDZENIE WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.gdynia.pl  (załącznik)
 
Klauzula informacyjna dla kandydata
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1 z późn. zm.], prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
2.         Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych [IOD], z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@gdynia.pl lub przez operatora pocztowego na adres: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54
3.         Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
4.         ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5.         ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.         ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
7.          Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat
8.         Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
9.         ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 24.11.2021
Data udostępnienia informacji: 24.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2021 15:02 Dodanie informacji Olga Twardowska - Stępień