Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych

p.o. Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1 w Gdyni.
 
Główne obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych:
- Opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych i remontowych jednostki;
- Planowanie i nadzorowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i związanych z technicznym utrzymaniem zasobów;
- Opracowywanie planu zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych
i związanych z technicznym utrzymaniem zasobów oraz rozbiórek obiektów budowlanych, a także realizacja harmonogramów wykonania planów;
- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców robót i usług projektowych oraz budowlanych;
- Nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i związanych z technicznym utrzymaniem zasobu oraz rozbiórek obiektów budowlanych;
- Nadzorowanie prac dotyczących zapewnienia zewnętrznych usług w zakresie bieżącego utrzymania i eksploatacji technicznej zasobów;
- Udzielanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
- Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód powstałych w trakcie prowadzenia inwestycji, remontów i prac rozbiórkowych, wykonywanych na zlecenie pionu;
- Uczestniczenie w komisjach odbiorów zadań inwestycyjnych, remontowych i związanych
z technicznym utrzymaniem zasobów oraz rozbiórek obiektów budowlanych, w tym także realizowanych przez zarządców budynków wspólnot mieszkaniowych;
- Weryfikacja oraz podejmowanie uchwał remontowych we wspólnotach mieszkaniowych, w tym
w sprawie zaciągnięcia przez wspólnoty kredytu remontowego lub termomodernizacyjnego oraz ustalenia zasad uczestniczenia Gminy w spłacie zobowiązania, a także reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie spraw technicznych;
- Zlecanie opinii, ekspertyz i ocen dotyczących prac z zakresu prawa budowlanego oraz prowadzenie archiwum tych dokumentów i pozostałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Planowanie, kierowanie i nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych. 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa: studia I stopnia inżynierskie lub studia II stopnia mgr inż.
na kierunku: budowlanym, elektrycznym, eksploatacji instalacji, architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i/lub mieszkaniowej, a także minimum 5 lat stażu pracy;
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook);
3) kierownicze: umiejętności kierownicze i organizacyjne, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność zarządzania zespołem i procesami operacyjnymi, umiejętności planistyczne;
4) społeczne: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność słuchania i skutecznego dialogu.

Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA oraz programu AutoCAD, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp, umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawa i analizy ich wpływu na działalność jednostki, zarządzanie procesami;
2) kierownicze: zarządzanie komórkami organizacyjnymi związanymi z nieruchomościami lub działalnością budowlaną.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na IV piętrze budynku z windą oraz teren Gminy Miasta Gdyni,
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15.10.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Zastępca Dyrektora ds. Technicznych- oferta pracy”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31
 
Gdynia, dnia 16.09.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tylingo-Chmielewska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2020
Data udostępnienia informacji: 16.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2020 14:34 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska