Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. Rozliczeń

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Rozliczeń w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1 w Gdyni.
 
Główne obowiązki Specjalisty ds. Rozliczeń:
- opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie mediów oraz ich realizacja;
- opracowywanie i przygotowywanie projektów umów i rozliczanie umów na dostawę mediów
do administrowanych nieruchomości;
- bieżąca analiza rynku dostaw mediów i kształtowania ich kosztów, śledzenie trendów rynkowych oraz prognoz kosztowych, a także działań regulatorów rynku mediów
i na podstawie tego podejmowanie inicjatyw racjonalizujących wielkość zużycia oraz koszt dostawy mediów na potrzeby jednostki oraz administrowanego mienia;
- sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur i innych dokumentów księgowych dotyczących dostawy mediów do administrowanego zasobu komunalnego;
- analiza i ustalanie poziomu wysokości zaliczek z tytułu dostarczania mediów do lokali,
na podstawie przewidywanych kosztów;
- prowadzenie bazy danych rozliczeń mediów dostarczanych do budynków i lokali, definiowanie okresów rozliczeniowych dla poszczególnych mediów, definiowanie i ewidencjonowanie rozliczeniowych struktur mediów – węzłów i liczników oraz ewidencjonowanie kosztów mediów w podziale na węzły rozliczeniowe;
- rozliczanie kosztów dostawy mediów dla mieszkańców w budynkach zarządzanych
przez jednostkę i przygotowywanie zawiadomień o wynikach rozliczeń;
- refakturowanie kosztów mediów w zarządzanych budynkach na podmioty realizujące umowy eksploatacyjne oraz kosztów eksploatacji na podmioty, którym przekazano w trwały zarząd lokale położone w budynkach będących własnością Gminy, a także na wspólnoty mieszkaniowe;
- przygotowywanie zawiadomień dla użytkowników o dokonanych naliczeniach wynikających
ze zmian cen wprowadzonych przez dostawców mediów;
- opracowywanie i wdrażanie regulaminów rozliczania mediów w budynkach gminnych, administracji przymusowej, współwłasności Skarbu Państwa i osób prywatnych oraz rozliczanie mediów w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez jednostkę;
- opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących rozliczania mediów
w administrowanym zasobie komunalnym;
- przygotowywanie porozumień dotyczących rozliczania mediów z użytkownikami lokali
w przypadkach, gdy zasady rozliczeń nie zostały określone w umowie;
- sporządzanie deklaracji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi administrowanego mienia, przygotowywanie wniosków o zapłatę należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy;
- naliczanie należności i rozliczanie naliczonych zaliczek lokali w budynkach gminnych, administracji przymusowej, współwłasności Skarbu Państwa i osób prywatnych oraz Wspólnot zarządzanych przez jednostkę;
- przygotowywanie miesięcznych zestawień wpłat jednostek budżetowych z podziałem na poszczególne rodzaje mediów i zaległości wymagalne i niewymagalne z podziałem na rodzaje płatników;
- rozliczanie mieszkań wspieranych (płatnik MOPS);
- przygotowywanie dokumentów (OPZ, wnioski, notatki) na dostawę mediów i wywóz odpadów komunalnych;
- windykacja przedsądowa lokali użytkowych;
- dokonywanie zmian wysokości czynszu najmu garaży;
- przygotowywanie bieżących analiz, sprawozdań i informacji w zakresie dostaw i rozliczeń mediów na potrzeby jednostki;
- rozliczanie kosztów z podziałem na budynki.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie ekonomiczne i minimum 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe ekonomiczne i minimum 2 letni staż pracy;
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość: Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o własności lokali, Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi, sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel)
 
Wymagania pożądane:
ogólne i stanowiskowe: staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, skrupulatność, komunikatywność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 01.06.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Rozliczeń - oferta pracy”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Gdynia, dnia 04.05.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 04.05.2020
Data udostępnienia informacji: 04.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2020 12:28 Zmiana załącznika Agnieszka Kuźniewska
04.05.2020 12:26 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska