Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. Energii

p.o. Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Energii  w Pionie Technicznym
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1 w Gdyni.
 
Główne obowiązki specjalisty ds. Energii:
- Nadzór nad realizowanymi remontami instalacji elektrycznej w zasobach zarządzanych przez jednostkę pod względem prawidłowości , jakości i terminowości ich realizacji.
- Udział w procesie realizowanych prac od czynności przekazania placu budowy wykonawcy do dokonanie odbioru końcowego robót.
- Rozliczanie wykonanych prac , sprawdzanie, analiza i zatwierdzanie wyceny prac , akceptacja faktur.
- Kontrola i analiza dokumentów w branży elektrycznej.
- Sporządzanie szacunkowej wyceny robot elektrycznych.
- Sporządzanie kosztorysów w branży elektrycznej.
- Przyjmowanie interesantów.
- Prowadzenie zgłoszonych do przedsiębiorstwa spraw, analizowanie zgłoszonych wniosków.
- Prowadzenie korespondencji z użytkownikami i kontrahentami.
- Udział w przeprowadzanych wizjach.
- Kwalifikowanie potrzeb remontowych.
- Ścisła współpraca z pracownikami pionu technicznego w tym współpraca na etapie przygotowywania postępowań przetargowych.
- Współpraca z pracownikami innych działów.
- Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań.
- Zastępowanie innych pracowników na polecenie przełożonych.
- Przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów, dyscypliny finansów publicznych i zapisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie techniczne na kierunku elektrycznym
i minimum 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: elektrycznej, energetycznej i minimum 2 letni staż pracy;
2) ogólne i stanowiskowe:
- obywatelstwo polskie, doskonała znajomość obowiązującego prawa w zakresie: Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, umiejętność kosztorysowania robót elektrycznych.
- Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

Wymagania pożądane:
ogólne i stanowiskowe:
- staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, skrupulatność, komunikatywność;
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru;
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 27.11.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Energii - oferta pracy”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Gdynia, dnia 17.11.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tylingo-Chmielewska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2020
Data udostępnienia informacji: 17.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2020 13:45 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
06.11.2020 07:43 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
06.11.2020 07:43 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
26.10.2020 18:56 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
14.10.2020 13:12 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
02.10.2020 13:07 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
18.09.2020 12:54 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
07.09.2020 14:30 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
24.08.2020 18:23 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
15.08.2020 09:28 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
03.08.2020 13:40 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
21.07.2020 18:45 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
21.07.2020 18:43 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
10.07.2020 12:15 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
10.07.2020 12:10 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
29.06.2020 09:44 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
16.06.2020 10:08 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
05.06.2020 12:46 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
25.05.2020 14:16 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska