Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. Windykacji

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Windykacji
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1.
 
Główne obowiązki Specjalisty ds. Windykacji:
1. Monitorowanie wysokości zadłużenia najemców z tytułu najmu lokali, użytkowników z tytułu odszkodowania oraz właścicieli lokali z tytułu kosztów eksploatacji i funduszu remontowego oraz innych należności związanych z zakresem działania jednostki
2. Wypowiadanie umów w lokalach mieszkalnych gminy.
3. Koordynacja procesu windykacji w jednostce.
4. Podejmowanie czynności związanych z windykacją należności poprzez:
- prowadzenie rejestru dłużników;
- prowadzenie korespondencji z dłużnikami w sprawie zadłużenia oraz innymi organami administracji publicznej w tym zakresie;
- przygotowywanie dokumentów do pozwów i pozwów w sprawach o zapłatę, przekazywanie ich do       Zespołu Radców Prawnych i współpraca w tym zakresie;
- opracowywanie procedury windykacyjnej i jej realizację;
- wdrożenie, obsługę i aktualizację informatycznego systemu wsparcia procesu windykacji.
5. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie postępowania z dłużnikami.
6. Rozdysponowanie kwot przekazanych przez komornika.
7. Sprawozdawczość w zakresie działalności windykacyjnej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
wykształcenie średnie o kierunku/specjalności: ekonomia i 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku
i/lub
wykształcenie wyższe o kierunku/specjalności administracja lub ekonomia i minimum 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku;
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, doskonała znajomość obowiązującego prawa
w zakresie: Kodeksu cywilnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o własności lokali, Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. Znajomość przepisów regulujących działalność jednostki sektora finansów publicznych, sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel).
 
Wymagania pożądane:
ogólne i stanowiskowe: staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, skrupulatność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętności analityczne i organizacyjne.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą;
b) praca z monitorem ekranowym do 8 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 25.01.2021 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Windykacji - oferta pracy”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Gdynia, dnia 13.01.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tylingo-Chmielewska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2021 12:58 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
13.01.2021 12:38 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
13.01.2021 12:32 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
13.01.2021 12:11 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska