Asystent lub Starszy Asystent w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
ASYSTENTA lub STARSZEGO ASYSTENTA

Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i kompletowanie materiałów wyjściowych do mpzp pod nadzorem projektanta;
 • opracowywanie pod nadzorem i według wskazań projektanta zleconych tematów w zakresie technicznym i graficznym;
 • wykonywanie powierzonych prac związanych ze sporządzeniem, zatwierdzeniem i realizacją planów miejscowych i innych opracowań planistycznych;
 • przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie opracowań oraz materiałów do opinii urbanistycznych;
 • współpraca z pozostałymi Zespołami Biura w zakresie wykonywanych zadań;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji działań spójnych z polityką przestrzenną Miasta, w tym z wydawanymi opiniami i decyzjami;
 • udział w inwentaryzacjach i uzupełniających pracach terenowych;
 • dokumentowanie realizacji zadań, w tym poprzez prowadzenie odpowiednich urzędowych akt, wg haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt oraz archiwizacja danych dokumentów planistycznych w formie cyfrowej.
Warunki pracy:
Miejsce pracy BPPMG przy ul. T. Wendy 7/9 w Gdyni – III piętro (budynek wyposażony w windę). Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami biura, Urzędu Miasta Gdyni, jednostkami miejskimi, interesantami i instytucjami. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy BPPMG, a siedzibami UMG, praca w terenie.

Wykształcenie:
Pożądane wykształcenie wyższe w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Wymagania konieczne:
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy opracowywaniu projektów architektonicznych, urbanistycznych lub z zakresu planowania przestrzennego – dotyczy tylko starszego asystenta;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dobra umiejętność obsługi programu AutoCAD lub ArcGIS, QGIS (lub zbliżone programy typu CAD, GIS)
 • orientacja w przepisach: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związanych z nią rozporządzeń wykonawczych oraz w problematyce innych ustaw związanych z planowaniem przestrzennym: Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o drogach publicznych.
Wymagania pożądane (fakultatywne):
 • doświadczenie w administracji;
 • umiejętność obsługi programu QGIS;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność: pracy zespołowej, rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów, prezentacji projektów w mowie i piśmie, dobre kontakty interpersonalne;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • list motywacyjny i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza osobowego dostępny tutaj,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Wzór oświadczeń dostępny tutaj.

Oświadczenia, list motywacyjny i kwestionariusz muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać do dnia 21 maja 2021 r. pod adresem:
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
z dopiskiem „ASYSTENT w BPPMG – oferta pracy”
lub „STARSZY ASYSTENT w BPPMG – oferta pracy”
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej..
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669-89-05.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

1. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl.
2. Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodbpp@gdynia.pl.
3. Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
4. Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
6. Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
7. Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 04.05.2021
Data udostępnienia informacji: 04.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2021 13:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak