Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 
 
PNL.6826.8.2018.AK2                                                                             Gdynia, 20 września 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2018 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31, oznaczonej jako działka nr 1679 o powierzchni 1799m2, obręb 0026 Śródmieście do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowym współwłaścicielu lokalu nr 30, lokalu nr 55 oraz współwłaścicielach lokalu nr 28. współwłaścicielu lokalu nr 30, lokalu nr 55 oraz współwłaścicielach lokalu nr 28.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 16:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.gdynia.pl/bip/3-maja-27-31,7939/zawieszenie-postepowania,528440).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 20.09.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 12:51 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
20.09.2018 13:48 Dodanie informacji Adriana Kątnik