wykonanie robót budowlanych pn:,,Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji „Maszty” na Molo południowym" w Gdyni

Numer umowy nr SK/2137/UI/6-W/2022
Data podpisania 04.01.2023
Przedmiot zamówienia: 1.   Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)    wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 i obejmującym: 1.1 dokumentację projektową, 1.3 - dyspozycje wykonania robót budowlanych) z uwzględnieniem dyspozycji ust. 5 umowy;
2)    uzyskanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie,
3)    pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z ust. 2 pkt 1) powyżej, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno
w zakresie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, jak również opracowanej przez Wykonawcę.
2.   Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
1)   Roboty rozbiórkowe
2)   Roboty
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MHB Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdyni (31-577), ul. Zaruskiego 4A/6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335291, NIP 9581312182, REGON 191846734
Wartość zamówienia: 208 239,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023