opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie Jana Kazimierza w Gdyni

Numer umowy NR SK/2051/UI/4-W/2022
Data podpisania 04.01.2023
Przedmiot zamówienia:
1.    Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji  pn.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji  pn.: „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie Jana Kazimierza w Gdyni”.
2.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1)    Zadanie 1 – opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenia robót budowlanych,
2)    Zadanie 2 – wykonanie prac
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Poldukt Projekt Sp. z o.o. Sp.  z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-555),  ul. Małopolska 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000942583, NIP 0000942583; REGON 520785010
Wartość zamówienia: 468 880,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
Nr telefonu: 58 058-66-88 wew. 300
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023