Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 na terenie Gminy Gdynia”.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 na terenie Gminy Gdynia”.

Na mocy zarządzenia nr 6227/23/VIII/R z dnia 28 marca 2023 zadanie „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 na terenie Gminy Gdynia” powierzono Agencji Służby Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Popiełuszki 8/42.

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania objętego konkursem wynosi 1 366 596,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100).

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 03.04.2023
Data udostępnienia informacji: 03.04.2023