opracowanie STWIOR dla zadania pn: „Budowa boisk sportowych przy SP nr 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni

Numer umowy KB/573/UI/77-W/2022
Data podpisania 07.10.2022
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:
1)   wielobranżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
2)    projektu wykonawczego odwodnienia nawierzchni boisk wraz z podłączeniem do     istniejących studni kanalizacji deszczowej;
3)    uszczegółowienia dokumentacji projektowej, w tym:
a)    opracowania rysunków przekrojów konstrukcji nawierzchni boisk,
b)    zaznaczenia lokalizacji przepustu z rur ochronnych dla przyszłego oświetlenia   boisk,
c)     aktualizacji PZT boisk,
d)    ujednolicenie zakresu projektu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
NIP 586-231-23-26, REGON 000598486
Wykonawca: Pan Mieczysławem Tkaczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą INDOM Mieczysław Tkaczyk  z siedzibą w Baninie (80-297) przy ulicy Ogrodowej 5, działającym na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 9570106510; REGON 191111547
Wartość zamówienia: 34 440 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2023 10:19 Dodanie informacji Anna Stankiewicz