Budowa oświetlenia ulicy Kasztelana w Gdyni

Numer umowy KB/340/UI/39-W/2022
Data podpisania 21.06.2022
Przedmiot zamówienia: 1.     Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji ust. 5 paragrafu 1 umowy,
2)  złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają złożenia takiego zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie;
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.
2.     Przedmiot  zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
1) Roboty z
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326; REGON: 191675557
Wykonawca: Firma Usługowa PROTEL Sp. z o o z siedzibą w Luzinie, ul. Spółdzielców 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461173 NIP 588-239-97-15, REGON 221878059
Wartość zamówienia: 120 540,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023