Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2022 rok

Budżet Miasta Gdyni na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr XXXVI/1173/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:
·         dochody ogółem 2.007.714.898 zł 
·         wydatki ogółem  2.195.142.991 zł
·         przychody 248.146.674 zł
·         rozchody   58.506.084 zł.
Wykonanie roczne dochodów ogółem wyniosło 97,5% kwoty planowanej, tj. 1.956.671.263 zł. Z kolei wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 1.925.890.704 zł, co stanowiło 87,7% planu.
W 2022 roku plan dochodów bieżących wykonano w 100,4% na poziomie
1.841.361.189 zł, a dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 115.310.074 zł, tj. 66,5% planu.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne w wysokości 1.266.483.735 zł (101,6% planu), dotacje z budżetu państwa 244.137.796 zł  (96,1 % planu), subwencja ogólna 316.244.583 zł (100% planu) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej 14.495.075 zł (84,3% planu).
Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł kształtowało się na poziomie:
-        dochody własne 99.053.305 zł (114,2% planu);
-        środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych 14.075.244 zł (16,7% planu);
-        dotacje celowe z budżetu państwa 181.525 zł (95,5% planu);
-        subwencja 2.000.000 zł (100% planu).
W części wydatkowej budżetu 2022 roku dominowały wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 1.718.978.545 zł, realizując 92,4% planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w wysokości 206.912.160 zł, co stanowiło 61,7% planowanego poziomu.
W grupie wydatków bieżących dominowały następujące sektory:
-        oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 572.721.674 zł (94,8 % planu);
-        rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 388.893.433 zł (93,0 % planu);
-        transportu i łączności 204.438.069 zł (97,4 % planu);
-        gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 153.430.947 zł (82,4 % planu);
-        administracji publicznej 120.891.683 zł (94 % planu);
-        kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 59.594.401 zł (98,2 % planu);
-        gospodarki mieszkaniowej 54.782.820 zł (89,2 % planu);
-        bezpieczeństwa publicznego 31.658.430 zł (94,0 % planu);
-        kultury fizycznej i sportu 27.032.184 zł (95,6 % planu).
Natomiast w strukturze wydatków majątkowych dominowały:
-        inwestycje i modernizacje drogowe 93.052.626 zł (51,1 % planu);
-        inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 59.300.366 zł (85,0 % planu);
-        przebudowy i modernizacje obiektów placówek oświatowych 34.232.250 zł (78,6 % planu);
-        inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem 8.631.349 zł (41,8 % planu);
-        administracja publiczna 2.218.707 zł (82,6%);
-        działalność usługowa 2.138.842 zł (83,0%);
-        inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 2.044.273 zł
(99,3 % planu);
-        pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.554.849 zł (98,7%);
-        inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową 1.437.323 zł (37,4 % planu).
Na koniec 2022 r. zrealizowano plan przychodów na poziomie 367.307.782 zł. Z kolei na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę w pełnej jej planowanej wysokości, tj. 58.506.084 zł.
 
Realizacja budżetu Miasta Gdyni na koniec 2022 roku ukształtowała się na poziomie:
·         dochody ogółem 1.956.671.263 zł 
·         wydatki ogółem  1.718.978.545 zł
·         przychody 367.307.782 zł
·         rozchody   58.506.084 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Jarzębska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2023
Data udostępnienia informacji: 31.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 13:50 Aktualizacja treści Magdalena Jarzębska
05.04.2023 13:53 Aktualizacja treści Anna Plichta