Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I półrocze 2022

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2021 roku przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XX/637/20 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W I półroczu 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło 1.038.430.842 zł, co stanowi 56,7% dochodów ogółem zaplanowanych na ten rok. 94,5% z tych dochodów stanowią dochody bieżące, które zrealizowano na poziomie 980.991.278 zł, tj. 58,6% planu. Pozostała część (5,5%)  dochodów ogółem to dochody majątkowe, które wyniosły 57.439.564 zł, tj. 36,5% planu.
Dochodów własnych wpłynęło ogółem 633.429.177 zł, w tym z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) 255.869.436 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 169.050.955 zł. Wpływy z subwencji wyniosły 188.520.440 zł, a z dotacji z budżetu państwa 196.335.014 zł. Z budżetu Unii Europejskiej Gdynia otrzymała 20.146.211 zł.
Wydatki budżetu miasta ogółem wykonano na poziomie 924.236.348 zł, co stanowi 43,5% planu rocznego. Wydatki bieżące, stanowiące 94% wydatków ogółem, wyniosły 868.105.016 zł, tj. 50,2% planu. Z kolei poziom wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, podobnie jak w latach poprzednich, było na niższym poziomie w porównaniu do wykonania rocznego i wyniosło 56.131.332 zł (tj. 14,2% planu). Wpływ na taki poziom wykonania wydatków majątkowych mają procedury uruchamianych postepowań przetargowych oraz harmonogramów płatności, które w zdecydowanej większości postępowań przypadają w drugim półroczu. Ponadto obecna sytuacja gospodarcza, determinowana m.in. wysoką inflacją, bardzo często wymusza konieczność powtarzania postępowań przetargowych ze względu na oferty przewyższające szacowaną wartość zamówienia lub wręcz brak ofert ze strony wykonawców. Sytuacje takie wydłużają procesy inwestycyjne powodując przesunięcie płatności na koniec roku lub lata następne.
Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 304.923.669 zł (51,3% planu rocznego), co stanowi 33% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny wydatkowano 236.445.615 zł (64,4% planu), natomiast 114.973.106 zł (27% planu) na zadania z zakresu transportu i łączności.
Budżet Miasta Gdyni w I półroczu 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 114.194.494 zł. Wynik budżetu na I półrocze ukształtowany został wyższym od planowanego wykonaniem dochodów oraz zbliżonym do planowanego wykonaniem wydatków, co jest typowe na tym etapie realizacji budżetu.
 
W dalszej części opracowania zamieszczono szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 24.08.2022
Data udostępnienia informacji: 30.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2022 12:46 Aktualizacja treści Anna Plichta
30.08.2022 08:53 Korekta Michał Kowalski
30.08.2022 08:49 Korekta Michał Kowalski
30.08.2022 08:47 Korekta Michał Kowalski
30.08.2022 08:46 Korekta Michał Kowalski
30.08.2022 08:29 Korekta Michał Kowalski
24.08.2022 11:05 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
24.08.2022 11:04 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
24.08.2022 11:03 Dodanie informacji Anna Radkiewicz