Z dnia 2021-12-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2021 r. w sprawie:
 
4558/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
4559/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4560/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok .
4561/21/VIII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu asystent rodziny na rok 2021.
4562/21/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.
4563/21/VIII/R - wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni.
4564/21/VIII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla pracowników podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Przygotowanie i dostarczenie posiłków uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11.
4565/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”.
4566/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30 w 2022 roku.
4567/21/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
4568/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia”.
4569/21/VIII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
4570/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2022.”
4571/21/VIII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2022 - 2023”.
4572/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.
4573/21/VIII/R - przyznania dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2022 roku.
4574/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu wsparcia dzieci z zespołem ADHD i ich rodzin, mieszkańców Gdyni.
4575/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki chorób onkologicznych i edukacji zdrowotnej mieszkańców Gdyni.
4576/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i wsparcia osób starszych z chorobą otępienną, chorobą Alzheimera, mieszkańców Gdyni.
4577/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenia poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni.
4578/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.
4579/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia, mieszkańców Gdyni.
4580/21/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 4062/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
4581/21/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 3084/20/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły.
4582/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej.
4583/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Czesława Miłosza.
4584/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia Nr 4259/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2021 r. w sprawie wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej.
4585/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni - rejon ul. Hryniewieckiego.
4586/21/VIII/P - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2022.
4587/21/VIII/M - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z 19.12.2006 r. zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
4588/21/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
4589/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
4590/21/VIII/K - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdynia darowizny czujników tlenku węgla.
4591/21/VIII/K - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki.
4592/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021
Data udostępnienia informacji: 23.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2022 14:58 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.03.2022 12:36 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.03.2022 12:13 Zmiana załącznika Cezary Horewicz
12.01.2022 09:41 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
11.01.2022 15:09 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 11:18 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 11:09 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 11:08 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 11:07 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 11:06 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 11:05 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:50 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 08:50 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:17 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:16 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:15 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:14 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:12 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:11 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 13:09 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 12:08 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
29.12.2021 09:41 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
29.12.2021 08:33 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
28.12.2021 09:31 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
28.12.2021 09:30 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
28.12.2021 09:26 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
27.12.2021 13:49 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
27.12.2021 11:29 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 15:08 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
23.12.2021 14:57 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 14:07 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 14:05 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 12:03 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 12:02 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 10:46 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 10:45 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 10:44 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 09:59 Korekta Sybilla Stolarczyk