Z dnia 2021-12-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2021 r. w sprawie:

4539/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na 2021 rok.
4540/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4541/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4542/21/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Felonowi dyrektorowi jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
4543/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Schronisko dla Osób Bezdomnych i Rodzin w Gdyni”.
4544/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom pod Magnolią”.
4545/21/VIII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA z siedzibą w Warszawie na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt.
4546/21/VIII/M - wykonania uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXV/1156/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do Polskiego Klastra IoT i AI SINOTAIC.
4547/21/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2022.
4548/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 03/2021 z 07 października 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej 139 bl. I w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
4549/21/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowiącego ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
4550/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” na terenie Gminy Miasta Gdyni.
4551/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 94a przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
4552/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orzeszkowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4553/21/VIII/P - ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27A.
4554/21/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Rybaków).
4555/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gedymina, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4556/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 10-go Lutego 18A w Gdyni, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym.
4557/21/VIII/R - podpisania umowy powierzenia zobowiązującej do realizacji usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z realizacją projektu pn.: "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marlena Brygiert
Data wytworzenia informacji: 14.12.2021
Data udostępnienia informacji: 16.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2021 14:02 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 14:01 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 11:53 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
28.12.2021 11:04 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
28.12.2021 10:59 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
23.12.2021 09:40 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
22.12.2021 12:52 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
22.12.2021 07:28 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
22.12.2021 07:27 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 11:16 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 11:15 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 07:21 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 07:21 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
20.12.2021 13:17 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
20.12.2021 12:30 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 10:16 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 10:15 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 10:14 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 10:13 Zmiana załącznika Marlena Brygiert