Z dnia 2021-11-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2021 r. w sprawie:

4431/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B dla 30 osób”.
4432/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11”.
4433/21/VIII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod tytułem „Życie bez barier z asystentem osobistym”.
4434/21/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
4435/21/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację szóstej edycji projektu „Gdynia Kreatywna”.
4436/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Poprawa sprawności, samodzielności i komfortu życia osób niepełnosprawnych.
4437/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Jeszcze sprawniejsi 2021.
4438/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 4 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczka” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 6 w Gdyni.
4439/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Działalność na rzecz zwiększenia umiejętności uczenia się dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie technik wykorzystujących pamięć i wyobraźnię".
4440/21/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekuna z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Hagi na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich.
4441/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów gdyńskich szkół.
4442/21/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Samopomocy w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4443/21/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4444/21/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11 oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4445/21/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 1 oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4446/21/VIII/S - ustalenia cen za korzystanie z obiektu Hali Gdynia Arena.
4447/21/VIII/S - ustalenia cen za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu.
4448/21/VIII/S - ustalenia cen za korzystanie z lodowiska miejskiego w Gdyni.
4449/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "15B", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4450/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Jerzego Waszyngtona.
4451/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Janka Wiśniewskiego.
4452/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "15A", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4453/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "14", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4454/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "10", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4455/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "15C", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4456/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Chylońskiej 192.
4457/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 15 lat.
4458/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia harmonogramy otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2022 roku.
4459/21/VIII/R - Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój systemu gospodarczego wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
4460/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegających na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, mieszkańców Gdyni.
4461/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonych przy ul. 10 Lutego 18A w Gdyni, zabudowanej budynkiem wielomieszakniowym.
4462/21/VIII/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska.
4463/21/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu punków Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2022 roku.
4464/21/VIII/P - podpisania umowy nr FW/259/2021 dotyczącej dotacji celowej w 2021 r. dla KM PSP w Gdyni.
4465/21/VIII/S - ustalenia cen za korzystanie z Przystani jachtowej Marina Gdynia.
4466/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.11.2021
Data udostępnienia informacji: 29.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2021 10:19 Korekta Sybilla Stolarczyk