Z dnia 2021-11-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2021 r. w sprawie:

4405/21/VIII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją L’Arche na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod tytułem „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
4406/21/VIII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Agencji Służby Społecznej na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.
4407/21/VIII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdyńską Fundacją Dom Marzeń na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod tytułem „Samodzielność 2021”.
4408/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.
4409/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: 20lecie powstania Stowarzyszenia Chorych na chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni - warsztaty plastyczne w ramach, których przygotowane będą dyplomy i upominki dla gości Jubileuszu.
4410/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej.
4411/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego .
4412/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "12", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4413/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni w Parku Kilońskim oraz na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata .
4414/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4415/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Kopernika w Gdyni.
4416/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4417/21/VIII/P - przekazania do korzystania samorządowej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2 w Gdyni nieruchomości położonej przy ul. gen. Maczka 1 w Gdyni stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
4418/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 10-go Lutego 18A w Gdyni, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym.
4419/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malinowa "17A", stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4420/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bednarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4421/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksów garażowych numer 145 i 159 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1549, obręb 0013 Działki Leśne.
4422/21/VIII/P - ustalenie ceny garażu numer 59 przy ul. Kopernika oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu gminnego.
4423/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Śródmieściu w Gdyni.
4424/21/VIII/R - ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni w 2022 roku.
4425/21/VIII/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji zadania pn. "Designerskie hotele dla owadów" na terenie miasta Gdyni, realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.
4426/21/VIII/R - powołania Zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosków Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu "Cisza" z siedzibą w Gdyni oraz Fundacji Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju ADAPA o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.
4427/21/VIII/P - aneksu do umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni .
4428/21/VIII/M - rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.
4429/21/VIII/S - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu oraz usługi telefonii komórkowej dla Gminy Miasta Gdyni oraz podległych jednostek organizacyjnych.
4430/21/VIII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.11.2021
Data udostępnienia informacji: 22.11.2021